<-- Revelation 5:8 | Revelation 5:10 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 5:9

Revelation 5:9 - ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܳܘܶܝܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܠܡܶܣܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܛܰܒ݂ܥܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܶܣܬ݁ ܘܰܙܒ݂ܰܢܬ݁ܳܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they hymned a new hymn, saying, Thou art worthy to take the book, And to open the seals thereof; Because thou wast slain, And hast redeemed us to Aloha by thy blood, From every tribe and tongue and people and nation.

(Murdock) And they sung a new anthem, saying: Competent art thou, to take the book, and to open the seals thereof; because thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood, out of every tribe, and tongue, and people, and nation;

(Lamsa) And they sang new praise saying. You are worthy to take the book, and to open the seals thereof; for you were slain, and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe, and tongue, and people, and nation;

(KJV) And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܡܫܒܚܝܢ ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ 2:20861 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 63066-05090 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܬܫܒܘܚܬܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20936 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63066-05091 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ 2:6376 ܚܕܬ Adjective new 129 70 63066-05092 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-05093 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܫܘܝܬ ܫܳܘܶܝܬ݁ 2:20827 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 63066-05094 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No Second Masculine Singular
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-05095 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܡܣܒܝܘܗܝ ܠܡܶܣܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ 2:13186 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 63066-05096 - - - - Infinitive PEAL No Third Masculine Singular
ܠܟܬܒܐ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10766 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 63066-05097 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܡܫܪܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ 2:22351 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 63066-05098 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܛܒܥܘܗܝ ܛܰܒ݂ܥܰܘܗ݈ܝ 2:8056 ܛܒܥ Noun seal, stamp 167 85 63066-05099 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-050910 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܢܟܣܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܶܣܬ݁ 2:13081 ܢܟܣ Verb kill, sacrifice, immolate 340 140 63066-050911 Second Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܘܙܒܢܬܢ ܘܰܙܒ݂ܰܢܬ݁ܳܢ 2:5440 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 63066-050912 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No First Common Plural
ܒܕܡܟ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܟ݂ 2:4673 ܕܡ Noun blood 93 56 63066-050913 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-050914 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-050915 - - - - - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-050916 - - - - - - No - - -
ܫܪܒܬܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ 2:22440 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 63066-050917 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܡܡܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15811 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 63066-050918 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܘܬܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ 2:1076 ܐܡ Noun people, nation 6 16 63066-050919 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.