<-- Revelation 5:7 | Revelation 5:9 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 5:8

Revelation 5:8 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܩܠܶܗ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܢܦ݂ܰܠܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ ܘܙܳܒ݂ܽܘܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ ܒ݁ܶܣܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when he had taken the book, the four living-ones and the twenty and four presbyters fell down before the Lamb, having each of them an harp, and vials of gold full of perfumes, which are the prayers of the saints.

(Murdock) And when he took the book, the four Animals and the twenty and four Elders fell down before the Lamb, each of them having a harp, and cups of gold full of odors, which are the supplications of the saints.

(Lamsa) And as he took the book, the four wild beasts and the four and twenty elders fell down before the Lamb, and everyone of them had a harp and a cup of gold full of incense, and these were the prayers of the saints.

(KJV) And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63066-05080 - - - - - - No - - -
ܫܩܠܗ ܫܰܩܠܶܗ 2:22195 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 63066-05081 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܠܟܬܒܐ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10766 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 63066-05082 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܪܒܥ ܐܰܪܒ݁ܰܥ 2:1836 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-05083 - Feminine - - - - No - - -
ܚܝܘܢ ܚܰܝܘܳܢ 2:6989 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-05084 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܥܣܪܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ 2:16091 ܥܣܪ Numeral twenty 421 166 63066-05085 - - - - - - No - - -
ܘܐܪܒܥܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ 2:1865 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-05086 - Masculine - - - - No - - -
ܩܫܝܫܝܢ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ 2:19143 ܩܫ Noun elder 522 199 63066-05087 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܢܦܠܘ ܢܦ݂ܰܠܘ 2:13298 ܢܦܠ Verb fall 344 142 63066-05088 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܩܕܡܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ 2:18102 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-05089 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܐܡܪܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ 2:1335 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-050810 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63066-050811 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-050812 - - - - - - No - - -
ܠܟܠܚܕ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ 2:6253 ܟܠ Idiom each one 216 102 63066-050813 - Masculine Singular - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-050814 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 63066-050815 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܩܝܬܪܐ ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ 2:18602 ܩܝܬܪܐ Noun harp, instrument 505 193 63066-050816 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܙܒܘܪܐ ܘܙܳܒ݂ܽܘܪܳܐ 2:5409 ܙܒܘܪܐ Noun bowl, platter 109 63 63066-050817 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-050818 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܝܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ 2:11748 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-050819 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܣܡܐ ܒ݁ܶܣܡܶܐ 2:2927 ܒܣܡ Noun ointment, unguent, incense 49 38 63066-050820 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-050821 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:737 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-050822 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܨܠܘܬܐ ܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:17769 ܨܠܐ Noun prayer 479 185 63066-050823 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܩܕܝܫܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18149 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 63066-050824 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.