<-- Revelation 2:9 | Revelation 2:11 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:10

Revelation 2:10 - ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܚܰܫ ܗܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕ݁ܢܰܪܡܶܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܥܶܣܪܳܐ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Fear not any thing of those that thou art to suffer; for, behold, it will be that the accuser will cast some of you into prison, so that you may be tried; and you will have affliction ten days. Be faithful unto the death, and I will give thee the crown of life.

(Murdock) Be not terrified at any of the things thou art to suffer. For lo, the Accuser will throw some of you into custody, that ye may be tried; and there will be trouble to you ten days. Be faithful unto death, and I will give thee the crown of life.

(Lamsa) Fear none of those things which you shall suffer: behold, the devil will cast some of you into prison, that you be tried; and you will be oppressed for ten days: be faithful even to death, and I will give you a crown of life.

(KJV) Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܡܕܡ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11402 ܡܕܡ Noun something 253 116 63066-02100 - Common - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-02101 - - - - - - No - - -
ܬܕܚܠ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ 2:4328 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 63066-02102 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-02103 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-02104 - Common Plural - - - No - - -
ܕܥܬܝܕ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:23449 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 63066-02105 Second Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63066-02106 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܠܡܚܫ ܠܡܶܚܰܫ 2:7729 ܚܫ Verb feel, suffer 160 82 63066-02107 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 63066-02108 - - - - - - No - - -
ܥܬܝܕ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16307 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 63066-02109 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ 2:804 ܐܟܠ Noun accuser, calumniator 15 21 63066-021010 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܕܢܪܡܐ ܕ݁ܢܰܪܡܶܐ 2:20033 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-021011 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 63066-021012 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܒܝܬ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2691 ܒܬ Noun house, abode 43 35 63066-021013 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܚܒܘܫܝܐ ܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ 2:6201 ܚܒܫ Noun imprisonment, confinement, constraint 123 68 63066-021014 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܬܢܣܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܢܰܣܽܘܢ 2:13223 ܢܣܐ Verb tempt, prove, try 341 141 63066-021015 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܘܢܗܘܐ ܘܢܶܗܘܶܐ 2:5129 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-021016 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63066-021017 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܘܠܨܢܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ 2:1003 ܐܠܨ Noun oppression, affliction, tribulation 6 15 63066-021018 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܘܡܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ 2:9001 ܝܘܡ Noun day 190 92 63066-021019 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܥܣܪܐ ܥܶܣܪܳܐ 2:16072 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 63066-021020 - - - Emphatic - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5090 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-021021 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܡܗܝܡܢܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ 2:1233 ܗܝܡܢ Noun believer, believing 255 116 63066-021022 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 63066-021023 - - - - - - No - - -
ܠܡܘܬܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11495 ܡܬ Noun death 260 118 63066-021024 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܠ ܘܶܐܬ݁ܶܠ 2:8817 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-021025 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63066-021026 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܟܠܝܠܐ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ 2:10146 ܟܠ Noun crown, wreath 216 102 63066-021027 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ 2:6966 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 63066-021028 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.