<-- Revelation 21:20 | Revelation 21:22 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 21:21

Revelation 21:21 - ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܐ ܡܰܪܓ݁ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܫܽܘܩܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) And the twelve gates are twelve pearls, each of every one of the gates (a pearl), and each of every one of the pearls (a gate). And the wide street of the city was of pure gold as the brightness of light.

(Murdock) And the twelve gates [were] twelve pearls; each [pearl] one gate, and each [gate] one pearl: and the broad street of the city was pure gold, like brilliant glass.

(Lamsa) And the twelve gates were adorned with twelve pearls; one for each of the gates, and each gate was made of a single pearl; and the great street of the city was of pure gold. as it were transparent glass.

(KJV) And the twelve gates were twelve pearls: every several gate was of one pearl: and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܬܪܥܣܪ ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ 2:16056 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 63066-21210 - Masculine - - - - No - - -
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ 2:23079 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 63066-21211 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܬܪܬܥܣܪܐ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ 2:16058 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 63066-21212 - Feminine - - - - No - - -
ܡܪܓܢܝܬܐ ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:12428 ܡܪܓܢܝܬܐ Noun pearl 299 131 63066-21213 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-21214 - Feminine - - - - No - - -
ܠܚܕܐ ܠܰܚܕ݂ܳܐ 2:6251 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-21215 - Feminine - - - - No - - -
ܘܟܠܚܕ ܘܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ 2:6241 ܟܠ Idiom each one 216 102 63066-21216 - Masculine Singular - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-21217 - - - - - - No - - -
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ 2:23079 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 63066-21218 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-21219 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-212110 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-212111 - - - - - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-212112 - Feminine - - - - No - - -
ܡܪܓܢܝܬܐ ܡܰܪܓ݁ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ 2:12427 ܡܪܓܢܝܬܐ Noun pearl 299 131 63066-212113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܘܩܐ ܘܫܽܘܩܳܐ 2:21004 ܫܘܩܐ Noun street, marketplace, square, bazaar 568 219 63066-212114 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 63066-212115 - - - - - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 63066-212116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-212117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ 2:4583 ܕܟܐ Adjective clean, pure 91 55 63066-212118 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-212119 - - - - - - No - - -
ܙܓܘܓܝܬܐ ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:5519 ܙܓܘܓܐ Noun glass 110 63 63066-212120 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-212121 - - - - - - No - - -
ܒܗ ܒ݁ܳܗ 2:2240 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63066-212122 - - - - - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.