<-- Revelation 21:11 | Revelation 21:13 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 21:12

Revelation 21:12 - ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂ܛܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀

Translations

(Etheridge) having a wall great and high, which had twelve gates, and names written upon them, which are the names of the twelve tribes of the sons of Israel.

(Murdock) And it had a wall great and lofty, which had twelve gates, and names inscribed on them, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel.

(Lamsa) It had a wall great and high, and it had twelve gates, with names inscribed thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:

(KJV) And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the children of Israel:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-21120 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-21121 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܫܘܪܐ ܫܽܘܪܳܐ 2:21024 ܫܘܪ Noun wall, rampart 568 219 63066-21122 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-21123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܡܐ ܘܪܳܡܳܐ 2:19741 ܪܡ Adjective high, loud voice 543 209 63066-21124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-21125 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-21126 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ 2:23079 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 63066-21127 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܪܥܣܪ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ 2:16077 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 63066-21128 - Masculine - - - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-21129 - - - - - - No - - -
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ 2:23079 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 63066-211210 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-211211 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܬܪܥܣܪ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ 2:16077 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 63066-211212 - Masculine - - - - No - - -
ܘܫܡܗܝܗܘܢ ܘܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ 2:21607 ܫܡ Noun name 583 225 63066-211213 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܟܬܝܒܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܶܐ 2:10734 ܟܬܒ Participle Adjective written 231 107 63066-211214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-211215 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:736 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-211216 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܡܗܐ ܫܡܳܗܶܐ 2:21615 ܫܡ Noun name 583 225 63066-211217 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܪܥܣܪ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ 2:16051 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 63066-211218 - Masculine - - - - No - - -
ܫܒܛܐ ܫܰܒ݂ܛܶܐ 2:20491 ܫܒܛܐ Noun rod, sceptre, tribe, magistrates, staff 556 214 63066-211219 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܣܪܝܠ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ 2:704 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 63066-211220 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.