<-- Revelation 17:7 | Revelation 17:9 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 17:8

Revelation 17:8 - ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܣܰܩ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܠܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܘܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܥܳܡܪܰܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) The beast of prey which thou seest, was, and is not; and will ascend from the abyss, and go into perdition: and they who dwell on the earth will admire, they whose name is not written in the book of life from the foundations of the world, while they see the beast of prey, who was, and is not, and draweth nigh.

(Murdock) The beast of prey which thou sawest, was, and is not; and he will ascend from the abyss and go into perdition: and the dwellers on the earth, whose names are not written in the book of life from the foundation of the world, will wonder when they see the beast of prey, which was, and is not, and approacheth.

(Lamsa) The wild beast that you saw was, and is not, and is ready to come up from the bottomless pit and go to be destroyed: and those who dwell on earth whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, shall wonder when they behold the beast that was, and is not, and now whose end has come.

(KJV) The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-17080 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܙܝܬ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ 2:6611 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-17081 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܬܝܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ 2:726 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-17082 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-17083 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܠܝܬܝܗ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ 2:754 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-17084 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܬܝܕܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ 2:16308 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 63066-17085 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܬܣܩ ܕ݁ܬ݂ܶܣܰܩ 2:14481 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 63066-17086 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-17087 - - - - - - No - - -
ܝܡܐ ܝܰܡܳܐ 2:9299 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-17088 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܒܕܢܐ ܘܠܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ 2:123 ܐܒܕ Noun loss, perdition, waste 2 13 63066-17089 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܙܠܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ 2:345 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63066-170810 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܢܬܕܡܪܘܢ ܘܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ 2:4787 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 63066-170811 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܥܡܪܝ ܥܳܡܪܰܝ 2:15966 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 63066-170812 - Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-170813 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-170814 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-170815 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-170816 - - - - - - No - - -
ܟܬܝܒܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ 2:10735 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-170817 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܫܡܗܝܗܘܢ ܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ 2:21616 ܫܡ Noun name 583 225 63066-170818 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܒܣܦܪܐ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ 2:14751 ܣܦܪܐ Noun book, scroll, roll 387 154 63066-170819 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܝܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ 2:6966 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 63066-170820 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-170821 - - - - - - No - - -
ܬܪܡܝܬܗ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ 2:20074 ܪܡܐ Noun foundation 621 242 63066-170822 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܥܠܡܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15746 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 63066-170823 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܙܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ 2:6607 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-170824 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-170825 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ 2:735 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-170826 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-170827 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܠܝܬܝܗ ܘܠܰܝܬ݁ܶܝܗ 2:754 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-170828 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܩܪܒܬ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ 2:18980 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 63066-170829 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.