<-- Revelation 17:16 | Revelation 17:18 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 17:17

Revelation 17:17 - ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܗܶܒ݂ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܠܝܳܢ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For Aloha hath ingiven it to their hands that they might do his will, and perform one will to give their kingdom to the wild beast, until shall be fulfilled the words of Aloha.

(Murdock) For God hath put into their hearts, to do his pleasure, and to execute one purpose, and to give their kingdom to the beast of prey, until these words of God shall be fulfilled.

(Lamsa) For God has put into their hearts to do his will, and to be of one accord, and to give their Kingdom to the wild beast, until the words of God shall be fulfilled.

(KJV) For God hath put in their hearts to fulfil his will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-17170 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63066-17171 - - - - - - No - - -
ܝܗܒ ܝܳܗܶܒ݂ 2:8849 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-17172 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܠܒܘܬܗܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:10926 ܠܒ Noun heart 233 108 63066-17173 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܢܥܒܕܘܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:14887 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-17174 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܨܒܝܢܗ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ 2:17543 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 63066-17175 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܢܥܒܕܘܢ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:14929 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-17176 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܨܒܝܢܗܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܗܽܘܢ 2:17544 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 63066-17177 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-17178 - Masculine - - - - No - - -
ܘܢܬܠܘܢ ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ 2:8843 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-17179 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ 2:12002 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 63066-171710 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܠܚܝܘܬܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6992 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-171711 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-171712 - Feminine Singular - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 63066-171713 - - - - - - No - - -
ܕܢܫܬܡܠܝܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܡܠܝܳܢ 2:11757 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-171714 Third Feminine Plural - Imperfect ESHTAPHAL No - - -
ܡܠܘܗܝ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ 2:12111 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 63066-171715 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-171716 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.