<-- Revelation 17:11 | Revelation 17:13 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 17:12

Revelation 17:12 - ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܠܟ݁ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܢܣܰܒ݂ܘ ܐܶܠܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the ten horns which thou sawest are ten kings, the men who kingdom not yet have received; but authority as kings one hour receive with the beast of prey.

(Murdock) And the ten horns which thou sawest, are ten kings. These persons have not yet received royalty; but they receive authority, as if kings, with the beasts of prey, for one hour.

(Lamsa) And the ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet; but receive authority as kings for one hour with the beast.

(KJV) And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܣܪ ܘܰܥܣܰܪ 2:16055 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 63066-17120 - - - Absolute - - No - - -
ܩܪܢܢ ܩܰܪܢܳܢ 2:19097 ܩܪܢܐ Noun horn, corner 520 198 63066-17121 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܕܚܙܝܬ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ 2:6611 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-17122 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܣܪܐ ܥܶܣܪܳܐ 2:16072 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 63066-17123 - - - Emphatic - - No - - -
ܡܠܟܝܢ ܡܰܠܟ݁ܺܝܢ 2:11975 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 63066-17124 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-17125 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-17126 - Common Plural - - - No - - -
ܕܡܠܟܘܬܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11986 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 63066-17127 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-17128 - - - - - - No - - -
ܥܕܟܝܠ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ 2:15198 ܥܕܟܝܠ Particle yet, still 401 158 63066-17129 - - - - - - No - - -
ܢܣܒܘ ܢܣܰܒ݂ܘ 2:13194 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 63066-171210 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63066-171211 - - - - - - No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 63066-171212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-171213 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܶܐ 2:11970 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 63066-171214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-171215 - Feminine - - - - No - - -
ܫܥܬܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22050 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 63066-171216 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܩܠܝܢ ܫܳܩܠܺܝܢ 2:22200 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 63066-171217 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 63066-171218 - - - - - - No - - -
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-171219 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.