<-- Revelation 16:21 | Revelation 17:2 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 17:1

Revelation 17:1 - ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀

Translations

(Etheridge) AND one of the seven angels who had the seven vials came and spake with me, saying, Come; I will show thee the judgment of the great harlot, which sitteth upon many waters:

(Murdock) Then came one of the seven angels who have the seven cups, and talked with me, saying: Come, I will show thee the judgment of the great harlot, who sitteth upon many waters;

(Lamsa) THEN came one of the seven angels which had the seven vials and talked with me, saying, Come, I will show you the condemnation of the great harlot who sits upon many waters:

(KJV) And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ 2:2132 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-17010 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-17011 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-17012 - - - - - - No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-17013 - Masculine - - - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-17014 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-17015 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-17016 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20516 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-17017 - Feminine - - - - No - - -
ܙܒܘܪܝܢ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ 2:5411 ܙܒܘܪܐ Noun bowl, platter 109 63 63066-17018 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܡܠܠ ܘܡܰܠܶܠ 2:12037 ܡܠ Verb speak 273 122 63066-17019 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܥܡܝ ܥܰܡܝ 2:15790 ܥܡ Particle with 416 164 63066-170110 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܐܡܪ ܠܡܺܐܡܰܪ 2:1311 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-170111 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܬܐ ܬ݁ܳܐ 2:2164 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-170112 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܒܬܪܝ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ 2:2223 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 63066-170113 - - - - - - No First Common Singular
ܐܚܘܝܟ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ 2:6387 ܚܘܐ Verb show 129 70 63066-170114 First Common Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Singular
ܕܝܢܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ 2:4474 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 63066-170115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܢܝܬܐ ܕ݁ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ 2:5854 ܙܢܐ Noun harlot, prostitute 118 67 63066-170116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܬܒܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ 2:9593 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-170117 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-170118 - - - - - - No - - -
ܡܝܐ ܡܰܝܳܐ 2:11659 ܡܝܐ Noun water 268 120 63066-170119 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 63066-170120 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.