<-- Revelation 15:5 | Revelation 15:7 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 15:6

Revelation 15:6 - ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ ܡܰܚܘܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܰܢܗܺܝܪܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the seven angels came forth, having the seven plagues, from the temple, clothed in linen pure, resplendent, and girded at their breasts with zones of gold.

(Murdock) And the seven angels who had the seven plagues, went forth from the temple, clothed in clean splendid linen, and girded about their breast with girdles of gold.

(Lamsa) And the seven angels, having the seven plagues, came out of the temple, clothed in pure and fine linen, and having their breast girded with golden girdles.

(KJV) And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܦܩܘ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ 2:13386 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 63066-15060 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-15061 - Masculine - - - - No - - -
ܡܠܐܟܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ 2:11897 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-15062 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-15063 - - - - - - No - - -
ܗܝܟܠܐ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5173 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 63066-15064 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-15065 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-15066 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-15067 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20516 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-15068 - Feminine - - - - No - - -
ܡܚܘܢ ܡܰܚܘܳܢ 2:11568 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 63066-15069 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63066-150610 - - - - - - No - - -
ܠܒܝܫܝܢ ܠܒ݂ܺܝܫܺܝܢ 2:11011 ܠܒܫ Verb put on, clothed, clothe 235 108 63066-150611 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܟܬܢܐ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܳܐ 2:10794 ܟܬܢܐ Noun linen sheet 231 107 63066-150612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ 2:4583 ܕܟܐ Adjective clean, pure 91 55 63066-150613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܗܝܪܐ ܘܰܢܗܺܝܪܳܐ 2:12736 ܢܗܪ Adjective light, bright, luminaries, illumined 329 137 63066-150614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܣܝܪܝܢ ܘܰܐܣܺܝܪܺܝܢ 2:23614 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 63066-150615 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-150616 - - - - - - No - - -
ܚܕܝܝܗܘܢ ܚܰܕ݂ܝܰܝܗܽܘܢ 2:6325 ܚܕܝܐ Noun breast, bosom 128 70 63066-150617 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܣܪܐ ܐܶܣܳܪܳܐ 2:1717 ܐܣܪ Noun belt, girdle, zone 25 27 63066-150618 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-150619 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.