<-- Revelation 15:3 | Revelation 15:5 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 15:4

Revelation 15:4 - ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܰܠ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝܨ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀

Translations

(Etheridge) Who shall not fear thee, Lord, And glorify thy name ? For thou only art [good 2] and holy and just; Therefore all nations shall come And worship before thee; Because thy judgments are revealed.

(Murdock) Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? Because thou only art holy and just: Because all nations shall come and worship before thee, since thy righteousnesses have been revealed.

(Lamsa) Who shall not fear you, O LORD, and glorify your name? For you only are holy: All nations shall come and worship before you; for your righteousness has been revealed.

(KJV) Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for thou only art holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 63066-15040 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-15041 - - - - - - No - - -
ܢܕܚܠ ܢܶܕ݂ܚܰܠ 2:4325 ܕܚܠ Verb fear, fear 88 54 63066-15042 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 63066-15043 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63066-15044 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܫܒܚ ܘܰܢܫܰܒ݁ܰܚ 2:20870 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 63066-15045 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܫܡܟ ܠܰܫܡܳܟ݂ 2:21610 ܫܡ Noun name 583 225 63066-15046 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-15047 - - - - - - No - - -
ܕܐܢܬ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ 2:1485 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63066-15048 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-15049 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 63066-150410 - - - - - - No - - -
ܚܣܝܐ ܚܰܣܝܳܐ 2:7399 ܚܣܐ Adjective holy, pure, innocent 150 79 63066-150411 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-150412 - - - - - - No - - -
ܕܟܠܗܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10029 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-150413 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 63066-150414 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܐܬܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2160 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-150415 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܢܣܓܕܘܢ ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:13950 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-150416 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܩܕܡܝܟ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ 2:18107 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-150417 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-150418 - - - - - - No - - -
ܕܬܪܝܨ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝܨ 2:30960 ܬܪܨ Verb direct, straight, rush 622 243 63066-150419 Second Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63066-150420 Second Masculine Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.