<-- Revelation 14:17 | Revelation 14:19 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 14:18

Revelation 14:18 - ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܟ݂ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܩܛܽܘܦ݂ ܠܰܣܓ݂ܽܘܠܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܪܡܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܪܒ݂ܰܝ ܥܶܢܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And another angel came forth from the altar who had authority over the fire, and he cried with a great cry to him who had the sharp sickle, saying, Send forth thy sharp sickle, and reap the clusters of the vintage of the earth; for the grapes of the earth are ripe.

(Murdock) And another angel came out from the altar, having authority over fire. And he cried with a loud voice, to him who had the sharp sickle, saying: Thrust in thy sickle which is sharp, and gather the clusters of the vineyard of the earth, because the grapes of the earth are ripe.

(Lamsa) Then out from the altar came another angel, who had power over fire; and cried with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, Thrust in your sharp sickle and gather the clusters of the vineyards of the earth, for her grapes are fully ripe.

(KJV) And another angel came out from the altar, which had power over fire; and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܚܪܢܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7687 ܐܚܪ Adjective another 12 18 63066-14180 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11892 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-14181 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܩ ܢܦ݂ܰܩ 2:13402 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 63066-14182 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-14183 - - - - - - No - - -
ܡܕܒܚܐ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ 2:4068 ܕܒܚ Noun altar 251 115 63066-14184 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-14185 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-14186 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 63066-14187 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-14188 - - - - - - No - - -
ܢܘܪܐ ܢܽܘܪܳܐ 2:12893 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63066-14189 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܥܐ ܘܰܩܥܳܐ 2:18755 ܩܥܐ Verb cry aloud, appeal to 512 196 63066-141810 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܩܠܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ 2:18617 ܩܠ Noun voice 506 193 63066-141811 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-141812 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܕܐܝܬ ܠܕ݂ܺܐܝܬ݂ 2:756 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-141813 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-141814 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܓܠܬܐ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܐ 2:11384 ܡܓܠܐ Noun sickle 250 115 63066-141815 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܪܝܦܬܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ 2:7623 ܚܪܦ Adjective sharp, incisive, keen, fervent 157 81 63066-141816 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܕܪ ܫܰܕ݁ܰܪ 2:20763 ܫܕܪ Verb send 561 216 63066-141817 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 63066-141818 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܡܓܠܬܟ ܡܰܓ݁ܰܠܬ݂ܳܟ݂ 2:11386 ܡܓܠܐ Noun sickle 250 115 63066-141819 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܚܪܝܦܬܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ 2:7623 ܚܪܦ Adjective sharp, incisive, keen, fervent 157 81 63066-141820 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܛܘܦ ܘܰܩܛܽܘܦ݂ 2:18537 ܩܛܦ Verb pluck, gather 502 192 63066-141821 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܣܓܘܠܐ ܠܰܣܓ݂ܽܘܠܶܐ 2:13975 ܣܓܘܠܐ Noun cluster 360 146 63066-141822 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܪܡܗ ܕ݁ܟ݂ܰܪܡܳܗ 2:10648 ܟܪܡ Noun vineyard 228 106 63066-141823 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-141824 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-141825 - - - - - - No - - -
ܕܪܒܝ ܕ݁ܰܪܒ݂ܰܝ 2:19294 ܪܒܐ Verb grow up, increase, nourish, increase 525 200 63066-141826 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܢܒܘܗܝ ܥܶܢܒ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:16009 ܥܢܒܬܐ Noun grapes 419 165 63066-141827 - Common Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.