<-- Revelation 13:18 | Revelation 14:2 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 14:1

Revelation 14:1 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܥܰܡܶܗ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) AND I saw, and, behold, the Lamb stood upon the mountain of Sion, and with him the number, an hundred and forty and four thousand, who had his name, and the name of his Father, written upon their foreheads.

(Murdock) And I looked, and behold, a Lamb stood on mount Zion; and with him the number of a hundred and forty and four thousand, having his name and the name of his Father written upon their foreheads.

(Lamsa) AND I looked, and, lo, the Lamb stood on mount Sion, and with him a hundred forty and four thousand in number, having the name of his Father written on their brows.

(KJV) And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-14010 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 63066-14011 - - - - - - No - - -
ܐܡܪܐ ܐܶܡܪܳܐ 2:1330 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-14012 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܐܡ ܩܳܐܶܡ 2:18333 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-14013 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-14014 - - - - - - No - - -
ܛܘܪܐ ܛܽܘܪܳܐ 2:8097 ܛܘܪܐ Noun mountain, hill 170 86 63066-14015 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܨܗܝܘܢ ܕ݁ܨܶܗܝܽܘܢ 2:17610 ܨܗܝܘܢ Proper Noun Sion 474 184 63066-14016 - - - - - - No - - -
ܘܥܡܗ ܘܥܰܡܶܗ 2:15783 ܥܡ Particle with 416 164 63066-14017 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܐܐ ܡܳܐܐ 2:11338 ܡܐܐ Numeral one hundred 246 113 63066-14018 - - - - - - No - - -
ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ 2:1874 ܪܒܥ Numeral forty 27 29 63066-14019 - - - - - - No - - -
ܘܐܪܒܥܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ 2:1865 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-140110 - Masculine - - - - No - - -
ܐܠܦܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:987 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-140111 - - Plural Absolute - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-140112 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-140113 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܫܡܗ ܫܡܶܗ 2:21613 ܫܡ Noun name 583 225 63066-140114 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܫܡܐ ܘܰܫܡܳܐ 2:21603 ܫܡ Noun name 583 225 63066-140115 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܒܘܗܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ 2:37 ܐܒ Noun father 2 13 63066-140116 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܟܬܝܒ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10732 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-140117 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-140118 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 63066-140119 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܝܗܘܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:15540 ܥܝܢ Noun eye 411 162 63066-140120 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.