<-- Philippians 4:7 | Philippians 4:9 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 4:8

Philippians 4:8 - ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܪܚܺܝܡܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܚܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܰܕ݂ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ ܀

Translations

(Etheridge) FINALLY, my brethren, those (things) which are true, and those which are honest, and those which are just, and those which are pure, and those which are lovely, and those which are laudable, and those (which are) works of praise and of celebration, these consider.

(Murdock) Finally, my brethren, what things are true, and what things are decorous, and what things are right, and what things are pure, and what things are lovely, and what things are commendable, and deeds of praise and approbation, on these be your thoughts.

(Lamsa) Finally, my brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

(KJV) Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܟܝܠ ܡܶܟ݁ܺܝܠ 2:11718 ܡܟܝܠ Particle therefore, now, henceforth 271 122 62050-04080 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62050-04081 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62050-04082 - Common Plural - - - No - - -
ܕܫܪܝܪܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܢ 2:22262 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62050-04083 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62050-04084 - Common Plural - - - No - - -
ܕܢܟܦܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ 2:13108 ܢܟܦ Adjective modest, sober 340 141 62050-04085 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62050-04086 - Common Plural - - - No - - -
ܕܟܐܢܢ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܳܢ 2:9877 ܟܢ Verb exist, reprove, rebuke, create 210 100 62050-04087 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62050-04088 - Common Plural - - - No - - -
ܕܕܟܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܢ 2:4581 ܕܟܐ Verb pure, cleanse 91 55 62050-04089 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62050-040810 - Common Plural - - - No - - -
ܕܪܚܝܡܢ ܕ݁ܰܪܚܺܝܡܳܢ 2:19775 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62050-040811 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62050-040812 - Common Plural - - - No - - -
ܕܫܒܝܚܢ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܚܳܢ 2:20904 ܫܒܚ Adjective praiseworthy 556 214 62050-040813 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܝܠܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ 2:675 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62050-040814 - Common Plural - - - No - - -
ܥܒܕܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ 2:15074 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 62050-040815 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܫܘܒܚܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ 2:20912 ܫܒܚ Noun glory, glorification, praise 563 217 62050-040816 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܩܘܠܣܐ ܘܰܕ݂ܩܽܘܠܳܣܳܐ 2:18649 ܩܠܣ Noun report, praise, commendation 494 190 62050-040817 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62050-040818 - Common Plural - - - No - - -
ܐܬܪܥܘ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ 2:20156 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62050-040819 Second Masculine Plural - Imperative ETHPAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.