<-- Philippians 4:15 | Philippians 4:17 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 4:16

Philippians 4:16 - ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܚܫܰܚܬ݂ܝ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܀

Translations

(Etheridge) For also to Thessalonika one time and twice to my necessity you sent.

(Murdock) that also at Thessalonica, once and again ye sent me relief.

(Lamsa) For even at Thessalonica you sent more than once to meet my needs.

(KJV) For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62050-04160 - - - - - - No - - -
ܠܬܣܠܘܢܝܩܐ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ 2:22912 ܬܣܠܘܢܝܩܐ Proper Noun Thessalonica 617 240 62050-04161 - - - - - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62050-04162 - Feminine - - - - No - - -
ܙܒܢ ܙܒ݂ܰܢ 2:5502 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62050-04163 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܬܪܬܝܢ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23010 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62050-04164 - Feminine - - - - No - - -
ܚܫܚܬܝ ܚܫܰܚܬ݂ܝ 2:7828 ܚܫܚ Noun use, usage, using, need 162 83 62050-04165 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܫܕܪܬܘܢ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ 2:20775 ܫܕܪ Verb send 561 216 62050-04166 Second Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62050-04167 - - - - - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.