<-- Philippians 4:14 | Philippians 4:16 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 4:15

Philippians 4:15 - ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܺܣܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܚܽܘܫܒ݁ܳܢ ܡܰܣܒ݂ܳܐ ܘܡܰܬ݁ܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Know also, you Philipisoyee, that in the commencement of the gospel, when I went forth from Makedunia, not one of the churches communicated to me in the account of receiving and giving, but you only.

(Murdock) And ye know also, Philippians, that in the beginning of the annunciation, when I left Macedonia, not one of the churches communicated with me in respect to receiving and giving, except ye only;

(Lamsa) Now you Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Mac-e-do'ni-a, no church shared with me, as concerning giving and receiving, but you only.

(KJV) Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62050-04150 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62050-04151 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62050-04152 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62050-04153 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62050-04154 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܦܝܠܝܦܣܝܐ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܺܣܳܝܶܐ 2:16576 ܦܝܠܝܦܘܣ Adjective of Place Philippian 444 173 62050-04155 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܫܘܪܝܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܪܳܝܳܐ 2:22312 ܫܪܐ Noun beginning 568 219 62050-04156 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܣܒܪܬܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ 2:13874 ܣܒܪ Noun tidings, Gospel, message 359 146 62050-04157 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62050-04158 - - - - - - No - - -
ܢܦܩܬ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ 2:13418 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62050-04159 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62050-041510 - - - - - - No - - -
ܡܩܕܘܢܝܐ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ 2:12326 ܡܩܕܘܢܝܐ Proper Noun Macedonia 296 130 62050-041511 - - - - - - No - - -
ܐܦܠܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ 2:1744 ܐܦ Particle not even 26 28 62050-041512 - - - - - - No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62050-041513 - Feminine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62050-041514 - - - - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15277 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62050-041515 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܫܬܘܬܦ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ 2:21032 ܫܘܬܦ Verb partaker 570 220 62050-041516 Third Masculine Singular - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62050-041517 - - - - - - No First Common Singular
ܒܚܘܫܒܢ ܒ݁ܚܽܘܫܒ݁ܳܢ 2:7750 ܚܫܒ Noun reckoning, calculation, account 135 72 62050-041518 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܣܒܐ ܡܰܣܒ݂ܳܐ 2:13157 ܢܣܒ Noun taking, hypocrisy, acceptance 283 126 62050-041519 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܬܠܐ ܘܡܰܬ݁ܠܳܐ 2:8898 ܝܗܒ Noun giving 317 135 62050-041520 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62050-041521 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62050-041522 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62050-041523 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.