<-- Philippians 3:15 | Philippians 3:17 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 3:16

Philippians 3:16 - ܒ݁ܪܰܡ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܰܛܺܝܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܫܒ݂ܺܝܠܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Nevertheless, that to this we may attain, in one way let us proceed, and with one consent.

(Murdock) Nevertheless, that we may attain to this, let us proceed on in one path, and with one consent.

(Lamsa) Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same path and with one accord.

(KJV) Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܪܡ ܒ݁ܪܰܡ 2:3377 ܒܪܡ Particle nevertheless, but, yet 56 40 62050-03160 - - - - - - No - - -
ܠܗܕܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ 2:5267 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62050-03161 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܡܛܝܢ ܕ݁ܡܰܛܺܝܢ 2:11598 ܡܛܐ Verb arrive, reach, attain 266 120 62050-03162 First Common Plural - Perfect PAEL No - - -
ܒܚܕ ܒ݁ܚܰܕ݂ 2:6227 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62050-03163 - Masculine - - - - No - - -
ܫܒܝܠܐ ܫܒ݂ܺܝܠܳܐ 2:20494 ܫܒܠ Noun path 556 214 62050-03164 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܫܠܡ ܢܶܫܠܰܡ 2:21529 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62050-03165 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܒܚܕܐ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6238 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62050-03166 - Feminine - - - - No - - -
ܐܘܝܘܬܐ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:259 ܐܘܐ Noun unity, agreement 5 15 62050-03167 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.