<-- Philippians 1:26 | Philippians 1:28 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 1:27

Philippians 1:27 - ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܢ ܐܺܬ݂ܶܐ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܘܶܐܢ ܦ݁ܰܪܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܫܡܰܥ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ ܘܡܶܬ݂ܢܰܨܚܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) As it becometh the gospel of the Meshiha, so have your conversation; that if coming I see you, or absent, I may hear of you, that you stand in one spirit and in one soul, conquering together for the faith of the gospel;

(Murdock) Let your conduct be as becometh the gospel of the Messiah; so that if I come I may see you, and if absent I may hear of you, that ye stand fast in one spirit and in one soul, and that ye strive together in the faith of the gospel.

(Lamsa) Only conduct yourselves as becomes the gospel of Christ: so that whether I come and see you, or whether I am far away, I may hear of your good conduct, that you are standing firm in one spirit, and in one soul, and triumphing together through the faith of the gospel;

(KJV) Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62050-01270 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܝܐܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ 2:8479 ܝܐܐ Adjective due, becoming, seemly, congruous, decorous 184 90 62050-01271 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܣܒܪܬܗ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ 2:13878 ܣܒܪ Noun tidings, Gospel, message 359 146 62050-01272 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62050-01273 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62050-01274 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܬܕܒܪܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ 2:4119 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62050-01275 Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62050-01276 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܺܬ݂ܶܐ 2:2078 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62050-01277 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܚܙܝܟܘܢ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ 2:6588 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62050-01278 First Common Singular - Imperfect PEAL No Second Masculine Plural
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62050-01279 - - - - - - No - - -
ܦܪܝܩ ܦ݁ܰܪܺܝܩ 2:28829 ܦܪܩ Verb depart, deliver, save, rescue, pursue, go away, abstain 464 180 62050-012710 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62050-012711 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܫܡܥ ܐܶܫܡܰܥ 2:21692 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62050-012712 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62050-012713 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܩܝܡܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ 2:29273 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62050-012714 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62050-012715 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܚܕܐ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6228 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62050-012716 - Feminine - - - - No - - -
ܪܘܚ ܪܽܘܚ 2:19662 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62050-012717 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܘܒܚܕܐ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6238 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62050-012718 - Feminine - - - - No - - -
ܢܦܫ ܢܦ݂ܶܫ 2:13483 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62050-012719 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܘܡܬܢܨܚܝܬܘܢ ܘܡܶܬ݂ܢܰܨܚܺܝܬ݁ܽܘܢ 2:13529 ܢܨܚ Verb famous, excel, shine 348 143 62050-012720 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No Second Masculine Plural
ܐܟܚܕ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂ 2:783 ܐܟܘܬ Particle as one, together 15 21 62050-012721 - - - Absolute - - No - - -
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1186 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62050-012722 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ 2:283 ܐܘܢܓܠܝܘܢ Noun Gospel 6 16 62050-012723 - Masculine Singular - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.