<-- Philemon 1:1 | Philemon 1:3 -->

Analysis of Peshitta verse Philemon 1:2

Philemon 1:2 - ܘܠܰܐܦ݁ܝܰܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܬ݁ܰܢ ܘܠܰܐܪܟ݂ܺܝܦ݁ܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܰܢ ܘܰܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) and to our beloved Aphia, and to Arkipos our fellowlabourer,1 and to the church which is in thy house.

(Murdock) and to our beloved Apphia, and to Archippus a laborer with us, and to the church in thy house.

(Lamsa) And to our beloved Ap'phi-a and Archip'pus our fellow-labourer, and to the congregation in your house:

(KJV) And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐܦܝܐ ܘܠܰܐܦ݁ܝܰܐ 2:1788 ܐܦܝܐ Proper Noun Apphia 26 28 62057-01020 - - - - - - No - - -
ܚܒܝܒܬܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܬ݁ܰܢ 2:6090 ܚܒ Adjective beloved 123 68 62057-01021 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܘܠܐܪܟܝܦܘܣ ܘܠܰܐܪܟ݂ܺܝܦ݁ܳܘܣ 2:1932 ܐܪܟܝܦܘܣ Proper Noun Archippus 28 30 62057-01022 - - - - - - No - - -
ܦܠܚܐ ܦ݁ܳܠܚܳܐ 2:16771 ܦܠܚ Noun servant, worshipper, soldier 448 175 62057-01023 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܢ ܕ݁ܥܰܡܰܢ 2:15780 ܥܡ Particle with 416 164 62057-01024 - - - - - - No First Common Plural
ܘܠܥܕܬܐ ܘܰܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15269 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 62057-01025 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܒܝܬܟ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ 2:2719 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62057-01026 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.