<-- Philemon 1:11 | Philemon 1:13 -->

Analysis of Peshitta verse Philemon 1:12

Philemon 1:12 - ܘܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) and I have sent him to thee. But thou, as (one) who is my offspring, so receive him.

(Murdock) And receive thou him, as one begotten by me.

(Lamsa) I send him to you again: welcome him as my own boy:

(KJV) Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܕܪܬܗ ܘܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ 2:20754 ܫܕܪ Verb send 561 216 62057-01120 First Common Singular - Perfect PAEL No Third Masculine Singular
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62057-01121 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62057-01122 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62057-01123 - - - - - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62057-01124 - - - - - - No - - -
ܕܠܝܠܕܐ ܕ݁ܰܠܝܰܠܕ݁ܳܐ 2:9131 ܝܠܕ Noun birth, offspring, fruit 192 94 62057-01125 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܝ ܕ݁ܺܝܠܝ 2:4392 ܕܝܠ Particle own 90 54 62057-01126 - - - - - - No First Common Singular
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62057-01127 - - - Emphatic - - No - - -
ܩܒܠܝܗܝ ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ݈ܝ 2:17986 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62057-01128 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.