<-- Matthew 8:29 | Matthew 8:31 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 8:30

Matthew 8:30 - ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܗܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Now there was at a distance from them a herd of many swine feeding.

(Murdock) And at a distance from them there was a herd of many swine feeding

(Lamsa) Now there was near by them a large herd of swine feeding.

(KJV) And there was a good way off from them an herd of many swine feeding.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-08300 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-08301 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-08302 - - - - - - No - - -
ܠܗܠ ܠܗܰܠ 2:11041 ܗܠ Particle far, far off, there, thither 236 109 62040-08303 - - - - - - No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62040-08304 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܒܩܪܐ ܒ݁ܰܩܪܳܐ 2:3174 ܒܩܪ Noun herd of cattle 53 40 62040-08305 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܙܝܪܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ 2:6760 ܚܙܝܪܐ Noun swine 137 73 62040-08306 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62040-08307 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܥܝܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ 2:20121 ܪܥܐ Verb feed, tend 545 210 62040-08308 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.