<-- Matthew 6:8 | Matthew 6:10 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 6:9

Matthew 6:9 - ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܨܰܠܰܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Thus pray: Our Father who art in the heavens! be sanctified thy Name.

(Murdock) In this manner, therefore, pray ye: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name:

(Lamsa) Therefore pray in this manner: Our Father in heaven, hallowed be thy name.

(KJV) After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62040-06090 - - - Emphatic - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62040-06091 - - - - - - No - - -
ܨܠܘ ܨܰܠܰܘ 2:17744 ܨܠܐ Verb incline toward, heed, pray 478 185 62040-06092 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-06093 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܐܒܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ 2:23 ܐܒ Noun father 2 13 62040-06094 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-06095 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܢܬܩܕܫ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ 2:18195 ܩܕܫ Verb consecrate, sanctify 491 189 62040-06096 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܫܡܟ ܫܡܳܟ݂ 2:21619 ܫܡ Noun name 583 225 62040-06097 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.