<-- Matthew 5:5 | Matthew 5:7 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 5:6

Matthew 5:6 - ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܺܝܢ ܘܰܨܗܶܝܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܣܒ݁ܥܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Blessed they who hunger and thirst unto righteousness, for they shall be satisfied.

(Murdock) Blessed are they that hunger and thirst for righteousness: for they shall be satiated!

(Lamsa) Blessed are those who hunger and thirst for justice, for they shall be well satisfied.

(KJV) Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܛܘܒܝܗܘܢ ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:8009 ܛܘܒ Noun blessedness, beatitude, happiness 168 85 62040-05060 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62040-05061 - Common Plural - - - No - - -
ܕܟܦܢܝܢ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܺܝܢ 2:10441 ܟܦܢ Verb hunger 222 104 62040-05062 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܨܗܝܢ ܘܰܨܗܶܝܢ 2:17601 ܨܗܐ Verb thirsty 474 184 62040-05063 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܟܐܢܘܬܐ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9905 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62040-05064 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܢܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ 2:4999 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-05065 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܢܣܒܥܘܢ ܢܶܣܒ݁ܥܽܘܢ 2:13699 ܣܒܥ Verb full, satisfied, satisfy 359 146 62040-05066 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.