<-- Matthew 5:24 | Matthew 5:26 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 5:25

Matthew 5:25 - ܗܘܰܝܬ݁ ܡܶܬ݂ܰܐܘܶܐ ܥܰܡ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܥܰܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܘܬ݂ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Be at one with thine adversary [Beel-dino, "lord of strife."] quickly, while thou art with him in the way; lest thy adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the exactor, and thou fall into the house of the bound.

(Murdock) Be at agreement with thy prosecutor, forthwith, and while on the way with him; lest the prosecutor deliver thee up to the judge, and the Judge deliver thee over to the sheriff, and thou fall into the house of prisoners.

(Lamsa) Try to get reconciled with your accuser promptly, while you are going on the road with him; for your accuser might surrender you to the judge, and the judge would commit you to the jailer, and you will be cast into prison.

(KJV) Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘܝܬ ܗܘܰܝܬ݁ 2:5104 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-05250 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܬܐܘܐ ܡܶܬ݂ܰܐܘܶܐ 2:23382 ܐܘܐ Verb agree, reconciled 4 15 62040-05251 Second Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62040-05252 - - - - - - No - - -
ܒܥܠ ܒ݁ܥܶܠ 2:3064 ܒܥܠ Noun lord, husband, master 51 39 62040-05253 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܕܝܢܟ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ 2:4480 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62040-05254 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܥܓܠ ܥܓ݂ܰܠ 2:15175 ܥܓܠ Particle quickly 399 158 62040-05255 - - - - - - No - - -
ܥܕ ܥܰܕ݂ 2:15188 ܥܕ Particle while, until 400 158 62040-05256 - - - - - - No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62040-05257 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-05258 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܒܐܘܪܚܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ 2:305 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62040-05259 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62040-052510 - - - - - - No - - -
ܒܥܠ ܒ݁ܥܶܠ 2:3064 ܒܥܠ Noun lord, husband, master 51 39 62040-052511 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܕܝܢܟ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ 2:4480 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62040-052512 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܢܫܠܡܟ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ 2:21534 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62040-052513 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Singular
ܠܕܝܢܐ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ 2:4495 ܕܢ Noun judge 90 54 62040-052514 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܝܢܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ 2:4493 ܕܢ Noun judge 90 54 62040-052515 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܫܠܡܟ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ 2:21534 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62040-052516 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Singular
ܠܓܒܝܐ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ 2:3457 ܓܒܐ Noun officer, collector, exactor 59 44 62040-052517 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܦܠ ܘܬ݂ܶܦ݁ܶܠ 2:13290 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62040-052518 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62040-052519 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܶܐ 2:1672 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62040-052520 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.