<-- Matthew 5:21 | Matthew 5:23 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 5:22

Matthew 5:22 - ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܪܓ݁ܰܙ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܺܝܩܺܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܪܰܩܰܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܠܳܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But I say unto you, that he who is angry against his brother rashly, is obnoxious to the judgment; and he who shall say to his brother, Thou empty one ! is liable to the council; and every one who shall say, Thou fool ! is liable to the gihano of fire.

(Murdock) But I say to you, That every one who is angry with his brother rashly, is obnoxious to judgment: and every one that saith to his brother, Raka! is obnoxious to the council : and every one that shall say, Fool is obnoxious to hell-fire.

(Lamsa) But I say to you, that whoever becomes angry with his brother for no reason, is guilty before the court: and whoever should say to his brother, Raca (which means, I spit on you) is guilty before the congregation; and whoever says to his brother, you are a nurse maid, is condemned to hell fire.

(KJV) But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-05220 First Common Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-05221 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-05222 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-05223 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-05224 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܟܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ 2:10026 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-05225 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62040-05226 - - - - - - No - - -
ܕܢܪܓܙ ܕ݁ܢܶܪܓ݁ܰܙ 2:19353 ܪܓܙ Verb angry, provoke 528 201 62040-05227 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-05228 - - - - - - No - - -
ܐܚܘܗܝ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ 2:396 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62040-05229 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܝܩܐ ܐܺܝܩܺܐ 2:709 ܐܝܩܐ Particle vain, cause 14 20 62040-052210 - - - - - - No - - -
ܡܚܝܒ ܡܚܰܝܰܒ݂ 2:6456 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62040-052211 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-052212 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܕܝܢܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4487 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62040-052213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-052214 - Masculine - - - - No - - -
ܕܢܐܡܪ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ 2:1281 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-052215 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܐܚܘܗܝ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ 2:435 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62040-052216 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܪܩܐ ܪܰܩܰܐ 2:20260 ܪܩ Particle fool 549 211 62040-052217 - - - - - - No - - -
ܡܚܝܒ ܡܚܰܝܰܒ݂ 2:6456 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62040-052218 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-052219 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܟܢܘܫܬܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:10244 ܟܢܫ Noun synagogue, council 218 103 62040-052220 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܰܢ 2:12151 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62040-052221 - - - - - - No - - -
ܕܢܐܡܪ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ 2:1281 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-052222 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܠܐ ܠܶܠܳܐ 2:11200 ܠܠ Adjective fool, infatuated 242 111 62040-052223 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܚܝܒ ܡܚܰܝܰܒ݂ 2:6456 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62040-052224 Third Masculine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-052225 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܓܗܢܐ ܠܓ݂ܺܗܰܢܳܐ 2:3577 ܓܗܢܐ Noun hell, Gehenna 62 45 62040-052226 - - - - - - No - - -
ܕܢܘܪܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12887 ܢܘܪ Noun fire 334 139 62040-052227 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.