<-- Matthew 2:12 | Matthew 2:14 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 2:13

Matthew 2:13 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܩܽܘܡ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܰܥܪܽܘܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܗܘܺܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܠܡܶܒ݂ܥܝܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) AND when they were gone, the angel of the Lord appeared in a dream unto Jauseph, and said to him, Arise, take the child and his mother, and flee into Metsreen, and there be until I tell thee; for it will be that Herodes will seek the child, that he may destroy him.

(Murdock) And when they were gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, and said to him, Arise, take the child and his mother, and flee into Egypt; and be thou there, until I tell thee: for Herod will seek for the child, to destroy it.

(Lamsa) When they had gone, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, and said to him, Arise, take the infant boy and his mother, and escape to Egypt, and stay there until I tell you, for Herod is ready to demand the child so as to destroy him.

(KJV) And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-02130 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-02131 - - - - - - No - - -
ܐܙܠܘ ܐܶܙܰܠܘ 2:346 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-02132 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܬܚܙܝ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ 2:6589 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62040-02133 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11892 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 62040-02134 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ 2:12375 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62040-02135 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܚܠܡܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ 2:7162 ܚܠܡ Noun dream 144 76 62040-02136 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܝܘܣܦ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ 2:9040 ܝܘܣܦ Proper Noun Joseph 190 93 62040-02137 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-02138 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-02139 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܩܘܡ ܩܽܘܡ 2:18334 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62040-021310 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܕܒܪ ܕ݁ܒ݂ܰܪ 2:4086 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62040-021311 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܛܠܝܐ ܠܛܰܠܝܳܐ 2:8156 ܛܠܝܐ Noun boy, youth, servant, girl, maid 174 87 62040-021312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܡܗ ܘܠܶܐܡܶܗ 2:1098 ܐܡ Noun mother 19 23 62040-021313 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܥܪܘܩ ܘܰܥܪܽܘܩ 2:16246 ܥܪܩ Verb flee 429 168 62040-021314 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܡܨܪܝܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ 2:12320 ܡܨܪܝܢ Proper Noun Egypt 295 130 62040-021315 - - - - - - No - - -
ܘܬܡܢ ܘܬ݂ܰܡܳܢ 2:22878 ܬܡܢ Particle there 615 240 62040-021316 - - - - - - No - - -
ܗܘܝ ܗܘܺܝ 2:5091 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-021317 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-021318 - - - - - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܳܐܡܰܪ 2:23301 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-021319 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-021320 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-021321 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܥܬܝܕ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16307 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62040-021322 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-021323 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-021324 - - - - - - No - - -
ܗܪܘܕܣ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5362 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod the Great 106 61 62040-021325 - - - - - - No - - -
ܠܡܒܥܝܗ ܠܡܶܒ݂ܥܝܶܗ 2:3020 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62040-021326 - - - - Infinitive PEAL No Third Masculine Singular
ܠܛܠܝܐ ܠܛܰܠܝܳܐ 2:8156 ܛܠܝܐ Noun boy, youth, servant, girl, maid 174 87 62040-021327 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-021328 - - - - - - No - - -
ܕܢܘܒܕܝܘܗܝ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ 2:90 ܐܒܕ Verb perish, destroy, lose 2 13 62040-021329 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.