<-- Matthew 27:63 | Matthew 27:65 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 27:64

Matthew 27:64 - ܦ݁ܩܽܘܕ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܙܕ݁ܰܗܪܺܝܢ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܡ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Command therefore that they watch the sepulchre till (after) the third of the days; lest his disciples come, and steal him away by night, and tell the people that from the house of the dead he has risen, and the last delusion be worse than the first.

(Murdock) Command, therefore to guard the sepulchre; until the third day; lest his disciples come and steal him away by night, and say to the people that he hath risen from the dead; and the last delusion be worse than the first.

(Lamsa) Now, therefore, command that precautions be taken at the tomb for three days. It is probable that his disciples may come and steal him at night, and then say to the people, He has risen from the dead; and the last deception will be worse than the first.

(KJV) Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܩܘܕ ܦ݁ܩܽܘܕ݂ 2:17036 ܦܩܕ Verb command 454 177 62040-27640 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62040-27641 - - - - - - No - - -
ܡܙܕܗܪܝܢ ܡܶܙܕ݁ܰܗܪܺܝܢ 2:5622 ܙܗܪ Verb heed, beware of, care of, warn 111 64 62040-27642 Third Masculine Plural - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܩܒܪܐ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ 2:18045 ܩܒܪ Noun tomb, sepulchre, grave 489 188 62040-27643 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-27644 - - - - - - No - - -
ܠܬܠܬܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22833 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62040-27645 - Masculine - - - - No - - -
ܝܘܡܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ 2:9001 ܝܘܡ Noun day 190 92 62040-27646 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܠܡܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ 2:11322 ܡܐ Particle lest 93 55 62040-27647 - - - - - - No - - -
ܢܐܬܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ 2:2160 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-27648 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11243 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62040-27649 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܢܓܢܒܘܢܝܗܝ ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ 2:3917 ܓܢܒ Verb steal 74 49 62040-276410 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܒܠܠܝܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ 2:11202 ܠܝܠܝ Noun night 242 111 62040-276411 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܐܡܪܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ 2:1309 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-276412 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܥܡܐ ܠܥܰܡܳܐ 2:15813 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62040-276413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62040-276414 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62040-276415 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11516 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 62040-276416 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܡ ܩܳܡ 2:18341 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62040-276417 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܬܗܘܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ 2:5133 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-276418 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܛܘܥܝܝ ܛܽܘܥܝܰܝ 2:8273 ܛܥܐ Noun error, deception 169 85 62040-276419 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܐܚܪܝܬܐ ܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ 2:7668 ܐܚܪ Adjective last, extreme 12 18 62040-276420 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܫܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ 2:2288 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62040-276421 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-276422 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62040-276423 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.