<-- Matthew 27:28 | Matthew 27:30 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 27:29

Matthew 27:29 - ܘܰܓ݂ܕ݂ܰܠܘ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܥܰܘܙܢܳܝܶܐ ܘܣܳܡܘ ܒ݁ܪܺܫܶܗ ܘܩܰܢܝܳܐ ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܒ݂ܪܰܟ݂ܘ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܒ݂ܰܙܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܠܳܡ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they interwove a crown of thorns, and set it upon his head, and a cane in his right hand: and they kneeled upon their knees before him, and mocked him, saying, Hail, king of the Jihudoyee !

(Murdock) And they wove a crown of thorns, and set it on his head, and [put] a reed in his hand, and they bowed their knees before him, and mocked him, and said: Hail, thou king of the Jews.

(Lamsa) And they wove a crown of thorns and put it on his head, and a reed in his right hand; and they knelt on their knees before him, and they were mocking him and saying, Hail, King of the Jews!

(KJV) And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܓܕܠܘ ܘܰܓ݂ܕ݂ܰܠܘ 2:3529 ܓܕܠ Verb weave, twist, plaint 61 45 62040-27290 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܟܠܝܠܐ ܟ݁ܠܺܝܠܳܐ 2:10146 ܟܠ Noun crown, wreath 216 102 62040-27291 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܘܙܢܝܐ ܕ݁ܥܰܘܙܢܳܝܶܐ 2:15345 ܥܘܙܢܝܐ Noun thorns 404 160 62040-27292 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܣܡܘ ܘܣܳܡܘ 2:14253 ܣܡ Verb put, place 379 152 62040-27293 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܪܫܗ ܒ݁ܪܺܫܶܗ 2:19915 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62040-27294 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܩܢܝܐ ܘܩܰܢܝܳܐ 2:18729 ܩܢܝܐ Noun pen, cane, reed 510 195 62040-27295 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܡܝܢܗ ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܶܗ 2:9310 ܝܡܢ Noun right 193 95 62040-27296 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܒܪܟܘ ܘܰܒ݂ܪܰܟ݂ܘ 2:2475 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62040-27297 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-27298 - - - - - - No - - -
ܒܘܪܟܝܗܘܢ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܝܗܽܘܢ 2:2443 ܒܪܟ Noun knee 39 33 62040-27299 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܩܕܡܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ 2:18102 ܩܕܡ Particle before 490 188 62040-272910 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܡܒܙܚܝܢ ܘܰܡܒ݂ܰܙܚܺܝܢ 2:2503 ܒܙܚ Denominative mock, deride 40 34 62040-272911 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-272912 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-272913 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-272914 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܫܠܡ ܫܠܳܡ 2:21574 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62040-272915 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62040-272916 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܗܘܕܝܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ 2:8911 ܝܗܘܕ Adjective Jew 189 92 62040-272917 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.