<-- Matthew 25:3 | Matthew 25:5 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 25:4

Matthew 25:4 - ܗܳܢܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ ܥܰܡ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) but those were wise who took oil in vessels with their lamps.

(Murdock) But the wise took oil in vessels, with their lamps.

(Lamsa) But the wise ones took oil in the vessels with their lamps.

(KJV) But the wise took oil in their vessels with their lamps.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܝܢ ܗܳܢܶܝܢ 2:5049 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-25040 - Feminine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-25041 - - - - - - No - - -
ܚܟܝܡܬܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܬ݂ܳܐ 2:7077 ܚܟܡ Adjective wise, prudent, cunning 141 75 62040-25042 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܣܒ ܢܣܰܒ݂ 2:13191 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-25043 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܫܚܐ ܡܶܫܚܳܐ 2:12509 ܡܫܚ Noun ointment, oil, unguent 305 133 62040-25044 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܐܢܐ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ 2:11353 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 62040-25045 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62040-25046 - - - - - - No - - -
ܠܡܦܕܝܗܝܢ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:11251 ܠܡܦܐܕܐ Noun lamp, light 243 112 62040-25047 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.