<-- Matthew 25:2 | Matthew 25:4 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 25:3

Matthew 25:3 - ܘܗܳܢܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܶܫܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And those foolish (ones) took their lamps, but did not take with them the oil:

(Murdock) And the foolish took their lamps, but took no oil with them.

(Lamsa) And the foolish ones took their lamps, but took no oil with them.

(KJV) They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܢܝܢ ܘܗܳܢܶܝܢ 2:5057 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-25030 - Feminine Plural - - - No - - -
ܣܟܠܬܐ ܣܰܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ 2:14401 ܣܟܠ Adjective foolish 377 151 62040-25031 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܣܒ ܢܣܰܒ݂ 2:13191 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-25032 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܦܕܝܗܝܢ ܠܰܡܦ݁ܺܕ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:11251 ܠܡܦܐܕܐ Noun lamp, light 243 112 62040-25033 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Plural
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-25034 - - - - - - No - - -
ܢܣܒ ܢܣܰܒ݂ 2:13191 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-25035 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܗܝܢ ܥܰܡܗܶܝܢ 2:15789 ܥܡ Particle with 416 164 62040-25036 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܡܫܚܐ ܡܶܫܚܳܐ 2:12509 ܡܫܚ Noun ointment, oil, unguent 305 133 62040-25037 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.