<-- Matthew 24:45 | Matthew 24:47 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 24:46

Matthew 24:46 - ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܢܶܫܟ݁ܚܺܝܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Blessed is that servant, who, when cometh his lord, shall be found doing so.

(Murdock) Happy is that servant, whom, when his lord shall come, he will find so doing.

(Lamsa) Blessed is that servant, when his Lord comes and finds him so doing.

(KJV) Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܛܘܒܘܗܝ ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:8006 ܛܘܒ Noun blessedness, beatitude, happiness 168 85 62040-24460 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܥܒܕܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ 2:15029 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62040-24461 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-24462 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܢܐܬܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ 2:2108 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-24463 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܪܗ ܡܳܪܶܗ 2:12400 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62040-24464 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܢܫܟܚܝܘܗܝ ܢܶܫܟ݁ܚܺܝܘܗ݈ܝ 2:21272 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62040-24465 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܕܥܒܕ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14894 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-24466 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62040-24467 - - - Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.