<-- Matthew 22:18 | Matthew 22:20 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 22:19

Matthew 22:19 - ܚܰܘܰܐܘܽܢܝ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Show me the denarius of the head-silver. And they presented to him a denarius.

(Murdock) Show me a denarius of the capitation money. And they brought to him a denarius.

(Lamsa) Show me the head-tax penny. And they brought to him a penny.

(KJV) Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܘܐܘܢܝ ܚܰܘܰܐܘܽܢܝ 2:6409 ܚܘܐ Verb show 129 70 62040-22190 Second Masculine Plural - Imperative PAEL No First Common Singular
ܕܝܢܪܐ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ 2:4532 ܕܝܢܪܐ Noun denarius 91 54 62040-22191 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܣܦ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ 2:10405 ܟܣܦ Noun silver, money 221 104 62040-22192 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62040-22193 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-22194 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-22195 - - - - - - No - - -
ܩܪܒܘ ܩܰܪܶܒ݂ܘ 2:19007 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62040-22196 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-22197 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܝܢܪܐ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ 2:4532 ܕܝܢܪܐ Noun denarius 91 54 62040-22198 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.