<-- Matthew 22:15 | Matthew 22:17 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 22:16

Matthew 22:16 - ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܫܩܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܣܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And they sent to him their disciples with (certain) of the household of Herodes, saying to him, Doctor, we know that thou art resolutely true, and (that) the way of Aloha in truth thou teachest; neither carriest thou fear for man, for thou acceptest not the person of men.[Faces of men.]

(Murdock) And they sent to him their disciples, with domestics of Herod, and said to him: Teacher, we know that thou art veracious, and teachest the way of God with truth, regardless of man, for thou hast no respect of persons.

(Lamsa) So they sent to him their disciples together with the Herodians, and they said to him, Teacher, we know that you are true, and you teach the way of God justly; and you do not favor any man, for you do not discriminate between men.

(KJV) And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܕܪܘ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ 2:20749 ܫܕܪ Verb send 561 216 62040-22160 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-22161 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܬܠܡܝܕܝܗܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:11245 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62040-22162 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62040-22163 - - - - - - No - - -
ܕܒܝܬ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2720 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62040-22164 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܗܪܘܕܣ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5362 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod the Great 106 61 62040-22165 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-22166 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-22167 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܠܦܢܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ 2:9256 ܝܠܦ Noun teacher 278 125 62040-22168 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܕܥܝܢܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ 2:8697 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62040-22169 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܕܫܪܝܪ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ 2:22259 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62040-221610 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-221611 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܐܘܪܚܐ ܘܽܐܘܪܚܳܐ 2:313 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62040-221612 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62040-221613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܘܫܬܐ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ 2:18426 ܩܘܫܬܐ Noun truth, verity 499 191 62040-221614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܦ ܡܰܠܶܦ݂ 2:26041 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62040-221615 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-221616 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-221617 - - - - - - No - - -
ܫܩܝܠ ܫܩܺܝܠ 2:30686 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62040-221618 Second Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-221619 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܨܦܬܐ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ 2:9415 ܝܨܦ Noun care, anxiety 483 186 62040-221620 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܫ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ 2:1443 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-221621 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-221622 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-221623 - - - - - - No - - -
ܢܣܒ ܢܳܣܶܒ݂ 2:27408 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-221624 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-221625 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62040-221626 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܫܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1444 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-221627 - Common Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.