<-- Matthew 21:32 | Matthew 21:34 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 21:33

Matthew 21:33 - ܫܡܰܥܘ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܒ݂ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܚܙܰܩ ܀

Translations

(Etheridge) Hear another comparison: A certain man was a house-lord; and he planted a vinery, and surrounded it with an hedge, and dug a wine-press in it, and built in it a tower, and had it taken by labourers, and journeyed.

(Murdock) Hear ye another similitude. A certain man, the lord of a house, planted a vineyard, and inclosed it with a hedge, and digged in it a wine-press, and built a tower in it, and leased it to cultivators, and removed to a distance.

(Lamsa) Hear another parable. There was a man who was a householder, and he planted a vineyard, and fenced it, and he dug in it a winepress, and built a tower, and then he leased it to laborers, and went away on a journey.

(KJV) Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܡܥܘ ܫܡܰܥܘ 2:21768 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62040-21330 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62040-21331 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܬܠܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ 2:12570 ܡܬܠ Noun parable, proverb, similitude 317 135 62040-21332 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62040-21333 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-21334 - Masculine - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-21335 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-21336 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܪܐ ܡܳܪܶܐ 2:12399 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62040-21337 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܝܬܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ 2:2704 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62040-21338 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܨܒ ܘܰܢܨܰܒ݂ 2:13518 ܢܨܒ Verb plant 347 143 62040-21339 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܪܡܐ ܟ݁ܰܪܡܳܐ 2:10650 ܟܪܡ Noun vineyard 228 106 62040-213310 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܚܕܪܗ ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ 2:6333 ܚܕܪ Verb surround, wander, beg, hedge 128 70 62040-213311 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܣܝܓܐ ܣܝܳܓ݂ܳܐ 2:14117 ܣܓ Noun hedge, fence, barrier, partition 374 150 62040-213312 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܦܪ ܘܰܚܦ݂ܰܪ 2:7505 ܚܦܪ Verb dig 154 80 62040-213313 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-213314 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܥܨܪܬܐ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ 2:16123 ܥܨܪ Noun winepress 290 128 62040-213315 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܢܐ ܘܰܒ݂ܢܳܐ 2:2844 ܒܢܐ Verb build 48 37 62040-213316 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-213317 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܓܕܠܐ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ 2:3531 ܓܕܠ Noun tower 249 114 62040-213318 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܘܚܕܗ ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ 2:514 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62040-213319 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܠܦܠܚܐ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ 2:16776 ܦܠܚ Noun husbandman, tiller, cultivator 448 175 62040-213320 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܙܩ ܘܰܚܙܰܩ 2:6768 ܚܙܩ Verb gird, journey 137 73 62040-213321 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.