<-- Matthew 20:21 | Matthew 20:23 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 20:22

Matthew 20:22 - ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܳܡܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܶܥܡܕ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) Jeshu answered and said, You know not what you ask: are you able to drink the cup of which I am about to drink, or with the baptism with which I am baptized will you be baptized ? They say unto him, We are able !

(Murdock) Jesus answered and said: Ye know not what ye ask for. Can ye drink of the cup, of which I am to drink ? or be baptized with the baptism, that I am baptized with ? They say to him: We can.

(Lamsa) Jesus answered and said, You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I am ready to drink, or be baptized with the baptism with which I am to be baptized? They said to him, We can.

(KJV) But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܢܐ ܥܢܳܐ 2:15985 ܥܢܐ Verb answer 419 165 62040-20220 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-20221 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-20222 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-20223 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62040-20224 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-20225 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62040-20226 - - - - - - No - - -
ܫܐܠܝܢ ܫܳܐܠܺܝܢ 2:30058 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62040-20227 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-20228 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܡܫܟܚܝܢ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ 2:30370 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62040-20229 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-202210 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܡܫܬܐ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:22537 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62040-202211 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܟܣܐ ܟ݁ܳܣܳܐ 2:10342 ܟܣܐ Noun cup 220 104 62040-202212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-202213 First Common Singular - - - No - - -
ܥܬܝܕ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:28544 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62040-202214 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܡܫܬܐ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:22537 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62040-202215 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62040-202216 - - - - - - No - - -
ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:15836 ܥܡܕ Noun baptism, washing 289 128 62040-202217 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-202218 First Common Singular - - - No - - -
ܥܡܕ ܥܳܡܶܕ݂ 2:28405 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62040-202219 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-202220 First Common Singular - - - Yes - - -
ܬܥܡܕܘܢ ܬ݁ܶܥܡܕ݂ܽܘܢ 2:15876 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62040-202221 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܡܪܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ 2:1250 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-202222 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-202223 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܫܟܚܝܢ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ 2:30369 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62040-202224 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܚܢܢ ܚ݈ܢܰܢ 2:23319 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-202225 First Common Plural - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.