<-- Matthew 1:16 | Matthew 1:18 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 1:17

Matthew 1:17 - ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓ݂ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܘܡܶܢ ܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) Thus all the generations from Abraham to David (were) fourteen generations; and from David to the exile of Bobel, fourteen generations; and from the exile of Bobel to the Meshicha, fourteen generations.

(Murdock) All the generations, therefore, are, from Abraham to David fourteen generations, and from David to the captivity of Babylon fourteen generations, and from the captivity of Babylon to the Messiah fourteen generations.

(Lamsa) Therefore all the generations, from Abraham down to David, are fourteen generations; and from David down to the Babylonian captivity, fourteen generations; and from the Babylonian captivity down to Christ, fourteen generations.

(KJV) So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܠܗܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ 2:10083 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-01170 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62040-01171 - - - - - - No - - -
ܫܪܒܬܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ 2:22440 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62040-01172 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-01173 - - - - - - No - - -
ܐܒܪܗܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ 2:165 ܐܒܪܗܡ Proper Noun Abraham 2 14 62040-01174 - - - - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-01175 - - - - - - No - - -
ܠܕܘܝܕ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ 2:4230 ܕܘܝܕ Proper Noun David 85 53 62040-01176 - - - - - - No - - -
ܫܪܒܬܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ 2:22440 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62040-01177 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܪܒܥܣܪܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ 2:1842 ܪܒܥ Numeral fourteen 27 29 62040-01178 - Feminine - - - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62040-01179 - - - - - - No - - -
ܕܘܝܕ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ 2:4228 ܕܘܝܕ Proper Noun David 85 53 62040-011710 - - - - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-011711 - - - - - - No - - -
ܠܓܠܘܬܐ ܠܓ݂ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:3771 ܓܠܐ Noun captivity, exile 70 47 62040-011712 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܒܠ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ 2:2326 ܒܒܠ Proper Noun Babylon 34 32 62040-011713 - - - - - - No - - -
ܫܪܒܬܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ 2:22440 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62040-011714 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܪܒܥܣܪܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ 2:1842 ܪܒܥ Numeral fourteen 27 29 62040-011715 - Feminine - - - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62040-011716 - - - - - - No - - -
ܓܠܘܬܐ ܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:3770 ܓܠܐ Noun captivity, exile 70 47 62040-011717 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܒܠ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ 2:2326 ܒܒܠ Proper Noun Babylon 34 32 62040-011718 - - - - - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-011719 - - - - - - No - - -
ܠܡܫܝܚܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12521 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62040-011720 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܪܒܬܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ 2:22440 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62040-011721 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܪܒܥܣܪܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ 2:1842 ܪܒܥ Numeral fourteen 27 29 62040-011722 - Feminine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.