<-- Matthew 18:8 | Matthew 18:10 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 18:9

Matthew 18:9 - ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܥܰܝܢܳܟ݂ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܚܨܺܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܛܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܬ݁ܶܥܽܘܠ ܠܚܰܝܶܐ ܘܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܺܝܢ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And if thine eye be a cause of offence to thee, dig it out, and cast it from thee; good (it is) for thee that with one eye thou enter into life; [Lives.] and not that, having two eyes, thou fall into the gihâna of fire.

(Murdock) And if thine eye make thee stumble, pluck it out and cast it from thee: for it is good for thee to enter into life with one eye, and not that, with two eyes, thou fall into the hell of fire.

(Lamsa) And if your eye offends you, remove it and throw it away from you; it is better for you to go through life with one eye, rather than having two eyes and fall into the gehenna of fire.

(KJV) And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62040-18090 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-18091 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܝܢܟ ܕ݁ܥܰܝܢܳܟ݂ 2:15519 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-18092 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܡܟܫܠܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ 2:10681 ܟܫܠ Verb offended, stumble 229 106 62040-18093 Third Feminine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-18094 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܚܨܝܗ ܚܨܺܝܗ 2:7518 ܚܨܐ Verb pluck out 154 80 62040-18095 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܘܫܕܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ 2:20687 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 62040-18096 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܡܢܟ ܡܶܢܳܟ݂ 2:12188 ܡܢ Particle from 281 125 62040-18097 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܛܒ ܛܳܒ݂ 2:7940 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62040-18098 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-18099 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-180910 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܒܚܕܐ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6230 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-180911 - Feminine - - - - No - - -
ܥܝܢܐ ܥܰܝܢܳܐ 2:15534 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-180912 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܥܘܠ ܬ݁ܶܥܽܘܠ 2:15651 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62040-180913 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܚܝܐ ܠܚܰܝܶܐ 2:6981 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62040-180914 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-180915 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-180916 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-180917 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-180918 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܬܪܬܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23033 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-180919 - Feminine - - - - No - - -
ܥܝܢܝܢ ܥܰܝܢܺܝܢ 2:15545 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62040-180920 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܬܦܠ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ 2:13306 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62040-180921 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܓܗܢܐ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ 2:3575 ܓܗܢܐ Noun hell, Gehenna 62 45 62040-180922 - - - - - - No - - -
ܕܢܘܪܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12887 ܢܘܪ Noun fire 334 139 62040-180923 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.