<-- Matthew 17:11 | Matthew 17:13 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 17:12

Matthew 17:12 - ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܽܘܗ݈ܝ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܘ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܶܚܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) but I say to you, that, behold, Elia hath come, but they knew him not, and have done to him as they would. So also is the Son of man to suffer from them.

(Murdock) And I say to you. That, behold, Elijah hath come, and they did not know him; and they have done to him whatever they pleased: and, in like manner, also the Son of man is to suffer from them.

(Lamsa) But I say to you, Elijah has already come, and they did not know him, and they did to him whatever they pleased. Thus also the Son of man is bound to suffer from them.

(KJV) But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-17120 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-17121 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-17122 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-17123 - - - - - - No - - -
ܕܗܐ ܕ݁ܗܳܐ 2:4940 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62040-17124 - - - - - - No - - -
ܐܠܝܐ ܐܶܠܺܝܳܐ 2:956 ܐܠܝܐ Proper Noun Elijah 17 22 62040-17125 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-17126 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-17127 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܘܗܝ ܝܰܕ݂ܥܽܘܗ݈ܝ 2:8695 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62040-17128 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܘܥܒܕܘ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14939 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-17129 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-171210 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-171211 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62040-171212 - - - - - - No - - -
ܕܨܒܘ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܘ 2:17489 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62040-171213 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62040-171214 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62040-171215 - - - - - - No - - -
ܒܪܗ ܒ݁ܪܶܗ 2:3245 ܒܪ Noun son 53 40 62040-171216 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܢܫܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1444 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-171217 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܥܬܝܕ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16307 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62040-171218 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܕܢܚܫ ܕ݁ܢܶܚܰܫ 2:7716 ܚܫ Verb feel, suffer 160 82 62040-171219 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62040-171220 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.