<-- Matthew 12:44 | Matthew 12:46 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 12:45

Matthew 12:45 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܕ݁ܳܒ݂ܪܳܐ ܥܰܡܳܗ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܢ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܒ݁ܺܝܫܳܢ ܘܥܳܐܠܳܢ ܘܥܳܡܪܳܢ ܒ݁ܶܗ ܘܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ ܠܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Then he goeth and taketh with him seven other spirits, than himself more wicked, and they enter and dwell in him. And the end of that man is worse than his beginning. So shall it be with this wicked race !

(Murdock) So it goeth and taketh with it seven other spirits, worse than itself, and they enter and dwell in it; and the end of that man is worse than his beginning. So will it be to this evil generation.

(Lamsa) Then it goes away and brings with it seven other spirits worse than itself, and they enter and live in it; and the end of that man becomes worse than at first. Such will happen to this evil generation.

(KJV) Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-12450 - - - - - - No - - -
ܐܙܠܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ 2:345 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-12451 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܒܪܐ ܕ݁ܳܒ݂ܪܳܐ 2:4087 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62040-12452 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܳܗ 2:15787 ܥܡ Particle with 416 164 62040-12453 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 62040-12454 - Feminine - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܶܐ 2:19665 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62040-12455 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܝܢ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܢ 2:7678 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62040-12456 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܕܡܢܗ ܕ݁ܡܶܢܳܗ 2:12163 ܡܢ Particle from 281 125 62040-12457 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܒܝܫܢ ܒ݁ܺܝܫܳܢ 2:2291 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62040-12458 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܥܐܠܢ ܘܥܳܐܠܳܢ 2:15618 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62040-12459 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܥܡܪܢ ܘܥܳܡܪܳܢ 2:15957 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62040-124510 Third Feminine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܗ ܒ݁ܶܗ 2:2239 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-124511 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܗܘܝܐ ܘܗܳܘܝܳܐ 2:5120 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-124512 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܪܬܗ ܚܰܪܬ݂ܶܗ 2:7706 ܐܚܪ Noun end 160 82 62040-124513 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܓܒܪܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3493 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62040-124514 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-124515 - Masculine Singular - - - No - - -
ܒܝܫܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ 2:2288 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62040-124516 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-124517 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܝܬܗ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܶܗ 2:18128 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 62040-124518 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62040-124519 - - - Emphatic - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-124520 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62040-124521 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܠܫܪܒܬܐ ܠܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:22437 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 62040-124522 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-124523 - Feminine Singular - - - No - - -
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:2292 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62040-124524 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.