<-- Matthew 11:22 | Matthew 11:24 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 11:23

Matthew 11:23 - ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And thou, Kaphernachum, who unto heaven art exalted, unto Shiul shalt be brought down; for if in Sadum had been done those miracles which have been done in thee, it would have stood until this day.

(Murdock) And thou, Capernaum, which hast been lifted up to heaven, shalt be brought down to the grave. For if those deeds of power which were done in thee, had been done in Sodom, it would have stood to this day.

(Lamsa) And you, Capernaum, which have exalted yourself up to heaven, shall be brought down to Sheol; for if in Sodom had been done the works which were done in you, it would be standing to this day.

(KJV) And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܬܝ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ 2:1489 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-11230 Second Feminine Singular - - - No - - -
ܟܦܪܢܚܘܡ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ 2:10473 ܟܦܪܢܚܘܡ Proper Noun Capernaum 223 105 62040-11231 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-11232 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܥܕܡܐ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15206 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-11233 - - - - - - No - - -
ܠܫܡܝܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ 2:21652 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-11234 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܬܪܝܡܬܝ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ 2:19697 ܪܡ Verb high, exalt 534 205 62040-11235 Second Feminine Singular - Perfect ETTAPHAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-11236 - - - - - - No - - -
ܠܫܝܘܠ ܠܰܫܝܽܘܠ 2:21138 ܫܝܘܠ Noun sheol, dead 574 221 62040-11237 - Feminine Singular - - - No - - -
ܬܬܚܬܝܢ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ 2:22771 ܬܚܝܬ Denominative low 610 237 62040-11238 Second Feminine Singular - Imperfect ETHPALI No - - -
ܕܐܠܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ 2:943 ܐܠܘ Particle if 17 22 62040-11239 - - - - - - No - - -
ܒܣܕܘܡ ܒ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ 2:13986 ܣܕܘܡ Proper Noun Sodom 361 147 62040-112310 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-112311 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܝܠܐ ܚܰܝܠܶܐ 2:7044 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 62040-112312 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62040-112313 - Common Plural - - - No - - -
ܕܗܘܘ ܕ݁ܰܗܘܰܘ 2:5068 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-112314 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܟܝ ܒ݁ܶܟ݂ܝ 2:2246 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-112315 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܩܝܡܐ ܩܰܝܳܡܳܐ 2:18376 ܩܡ Adjective remaining, abiding, lasting, valid 504 193 62040-112316 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-112317 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-112318 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܢܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9014 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62040-112319 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.