<-- Mark 9:46 | Mark 9:48 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 9:47

Mark 9:47 - ܘܶܐܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܚܨܺܝܗ ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܽܘ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܬ݁ܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܺܝܢ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And if thine eye offend thee, [Or, causeth offence to thee.] root it out: better for thee that with one eye thou enter the kingdom of Aloha, than having two eyes to fall into the gihana of fire:

(Murdock) And if thy eye make thee offend, pluck it out: it is better for thee to enter with one eye into the kingdom of God, than, having two eyes, to fall into the hell of fire;

(Lamsa) And if your eye offends you, remove it; it is better for you to enter the kingdom of God with one eye, than to have two eyes and fall into the Gehenna of fire,

(KJV) And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62041-09470 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܟ ܥܰܝܢܳܟ݂ 2:15546 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62041-09471 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܡܟܫܠܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ 2:10681 ܟܫܠ Verb offended, stumble 229 106 62041-09472 Third Feminine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62041-09473 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܚܨܝܗ ܚܨܺܝܗ 2:7518 ܚܨܐ Verb pluck out 154 80 62041-09474 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No Third Feminine Singular
ܦܩܚ ܦ݁ܰܩܳܚ 2:17053 ܦܩܚ Adjective expedient, profitable, better 455 178 62041-09475 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62041-09476 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62041-09477 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܒܚܕܐ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6230 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62041-09478 - Feminine - - - - No - - -
ܥܝܢܟ ܥܰܝܢܳܟ݂ 2:15546 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62041-09479 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܬܥܘܠ ܬ݁ܶܥܽܘܠ 2:15651 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62041-094710 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܡܠܟܘܬܗ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:11996 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62041-094711 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62041-094712 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62041-094713 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62041-094714 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62041-094715 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62041-094716 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܬܪܬܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:23033 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62041-094717 - Feminine - - - - No - - -
ܥܝܢܝܢ ܥܰܝܢܺܝܢ 2:15545 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62041-094718 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܬܦܠ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ 2:13306 ܢܦܠ Verb fall 344 142 62041-094719 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܓܗܢܐ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ 2:3575 ܓܗܢܐ Noun hell, Gehenna 62 45 62041-094720 - - - - - - No - - -
ܕܢܘܪܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12887 ܢܘܪ Noun fire 334 139 62041-094721 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.