<-- Mark 9:24 | Mark 9:26 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 9:25

Mark 9:25 - ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܪܳܗܶܛ ܥܰܡܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܐܳܐ ܒ݁ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܪܶܫܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܦ݁ܽܘܩܝ ܡܶܢܶܗ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܺܝܢ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) But when Jeshu saw the people running together, and assembling to him, he rebuked the unclean spirit, and said to him, Spirit, deaf and unspeaking ! I command thee, come forth from him, and enter not into him again !

(Murdock) And when Jesus saw that the people were, running and collecting around him, he rebuked the unclean spirit, and said to him: Thou deaf and unspeaking spirit, I command thee, come out of him; and no more enter him.

(Lamsa) When Jesus saw that people were run-ning and gathering to him, he rebuked the unclean spirit, and said to it, O deaf and dumb spirit, I command you, come out of him, and do not enter him again.

(KJV) When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62041-09250 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62041-09251 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-09252 - - - - - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62041-09253 - - - - - - No - - -
ܕܪܗܛ ܕ݁ܪܳܗܶܛ 2:19565 ܪܗܛ Verb run 531 203 62041-09254 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܡܐ ܥܰܡܳܐ 2:15820 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62041-09255 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܬܟܢܫ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫ 2:10272 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62041-09256 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܠܘܬܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ 2:11137 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62041-09257 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܟܐܐ ܟ݁ܐܳܐ 2:9736 ܟܐܐ Verb rebuke, reprove 201 98 62041-09258 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܗܝ ܒ݁ܗܳܝ 2:5035 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62041-09259 - Feminine Singular - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62041-092510 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܛܢܦܬܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ 2:8261 ܛܢܦ Adjective defiled, unclean, impure, filthy 177 88 62041-092511 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-092512 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 62041-092513 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62041-092514 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܚܪܫܬܐ ܚܰܪܶܫܬ݂ܳܐ 2:7642 ܚܪܫ Adjective dumb, mute, deaf 160 82 62041-092515 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-092516 - - - - - - No - - -
ܡܡܠܠܐ ܡܡܰܠܠܳܐ 2:12056 ܡܠ Verb speak 273 122 62041-092517 Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62041-092518 First Common Singular - - - No - - -
ܦܩܕ ܦ݁ܳܩܶܕ݂ 2:28770 ܦܩܕ Verb command 454 177 62041-092519 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62041-092520 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 62041-092521 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܦܘܩܝ ܦ݁ܽܘܩܝ 2:13424 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62041-092522 Second Feminine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܡܢܗ ܡܶܢܶܗ 2:12183 ܡܢ Particle from 281 125 62041-092523 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܬܘܒ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ 2:22722 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62041-092524 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-092525 - - - - - - No - - -
ܬܥܠܝܢ ܬ݁ܶܥܠܺܝܢ 2:15653 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62041-092526 Second Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62041-092527 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.