<-- Mark 5:27 | Mark 5:29 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 5:28

Mark 5:28 - ܐܳܡܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܠܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܩܳܪܒ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܚܳܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For she said, If I but touch his vestment, I shall live.

(Murdock) For she said: If I but touch his garment, I shall live.

(Lamsa) For she said, If I can only touch his cloak, I will live.

(KJV) For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪܐ ܐܳܡܪܳܐ 2:1245 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62041-05280 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܬ ܗ݈ܘܳܬ݂ 2:5146 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62041-05281 Third Feminine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62041-05282 - - - - - - No - - -
ܕܐܦܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ 2:1362 ܐܢ Particle even if 26 28 62041-05283 - - - - - - No - - -
ܠܠܒܘܫܗ ܠܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ 2:10993 ܠܒܫ Noun clothing, dress, apparel 234 108 62041-05284 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܩܪܒܐ ܩܳܪܒ݁ܳܐ 2:29521 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62041-05285 First Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62041-05286 First Common Singular - - - Yes - - -
ܚܝܐ ܚܳܝܳܐ 2:25248 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62041-05287 First Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62041-05288 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.