<-- Mark 1:7 | Mark 1:9 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 1:8

Mark 1:8 - ܐܶܢܳܐ ܐܰܥܡܶܕ݁ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܥܡܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I have baptized you with waters; but he shall baptize you with the Spirit of Holiness.

(Murdock) I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.

(Lamsa) I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.

(KJV) I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62041-01080 First Common Singular - - - No - - -
ܐܥܡܕܬܟܘܢ ܐܰܥܡܶܕ݁ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:15842 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62041-01081 First Common Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Plural
ܒܡܝܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ 2:11652 ܡܝܐ Noun water 268 120 62041-01082 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62041-01083 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-01084 - - - - - - No - - -
ܢܥܡܕܟܘܢ ܢܰܥܡܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:15868 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62041-01085 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:9103 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62041-01086 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62041-01087 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.