<-- Mark 12:13 | Mark 12:15 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 12:14

Mark 12:14 - ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܫܩܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܀

Translations

(Etheridge) And they came and questioned him: Malphona, we know that thou art true, and that thou bearest not care for man: for thou regardest not the person of the sons of man, but in truth the way of Aloha thou teachest: Is it lawful to give headmoney to Caesar, or not ? shall we give, or shall we not give ?

(Murdock) And these came, and asked him: Teacher; we know that thou art veracious, and hast no fear of man; for thou regardest not the face of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give capitation money to Caesar; or not ? Shall we give, or not give ?

(Lamsa) They came and asked him, Master, we know that you are true, and you do not favor any man; for you are impartial, and you teach the way of God in truth. Is it lawful to give head-tax to Caesar or not?

(KJV) And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܢܘܢ ܗܶܢܽܘܢ 2:5011 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62041-12140 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62041-12141 - - - - - - No - - -
ܐܬܘ ܐܶܬ݂ܰܘ 2:2079 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-12142 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܫܐܠܘܗܝ ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ 2:20390 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62041-12143 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܡܠܦܢܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ 2:9256 ܝܠܦ Noun teacher 278 125 62041-12144 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25889 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62041-12145 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܚܢܢ ܚ݈ܢܰܢ 2:23319 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62041-12146 First Common Plural - - - Yes - - -
ܕܫܪܝܪ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ 2:22259 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 62041-12147 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62041-12148 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-12149 - - - - - - No - - -
ܫܩܝܠ ܫܩܺܝܠ 2:30686 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 62041-121410 Second Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62041-121411 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܨܦܬܐ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ 2:9415 ܝܨܦ Noun care, anxiety 483 186 62041-121412 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܢܫ ܠܐ݈ܢܳܫ 2:1469 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62041-121413 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-121414 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62041-121415 - - - - - - No - - -
ܚܐܪ ܚܳܐܰܪ 2:25142 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62041-121416 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62041-121417 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܒܦܪܨܘܦܐ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܐ 2:17192 ܦܪܨܘܦܐ Noun face, countenance, person, aspect 464 180 62041-121418 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܝ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ 2:3261 ܒܪ Noun son 53 40 62041-121419 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܢܫܐ ܐ݈ܢܳܫܳܐ 2:1429 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62041-121420 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62041-121421 - - - - - - No - - -
ܒܫܪܪܐ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22284 ܫܪ Noun truth 599 231 62041-121422 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘܪܚܐ ܐܽܘܪܚܳܐ 2:299 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62041-121423 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62041-121424 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܦ ܡܰܠܶܦ݂ 2:26041 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62041-121425 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62041-121426 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܫܠܝܛ ܫܰܠܺܝܛ 2:21429 ܫܠܛ Adjective lawful, permitted, magistrates, rulers 580 224 62041-121427 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܡܬܠ ܠܡܶܬ݁ܰܠ 2:8864 ܝܗܒ Verb give 188 91 62041-121428 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܟܣܦ ܟ݁ܣܶܦ݂ 2:10408 ܟܣܦ Noun silver, money 221 104 62041-121429 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62041-121430 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܩܣܪ ܠܩܶܣܰܪ 2:18744 ܩܣܪ Proper Noun Caesar 512 196 62041-121431 - - - - - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62041-121432 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-121433 - - - - - - No - - -
ܢܬܠ ܢܶܬ݁ܶܠ 2:8869 ܝܗܒ Verb give 188 91 62041-121434 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62041-121435 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62041-121436 - - - - - - No - - -
ܢܬܠ ܢܶܬ݁ܶܠ 2:8869 ܝܗܒ Verb give 188 91 62041-121437 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.