<-- Mark 11:14 | Mark 11:16 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 11:15

Mark 11:15 - ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܙܳܒ݂ܢܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ ܕ݁ܰܡܥܰܪܦ݂ܳܢܶܐ ܘܟ݂ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܝܰܘܢܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And Jeshu went into the temple of Aloha, and began to cast forth those who sold and bought in the temple, and he overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them who sold doves:

(Murdock) And Jesus entered the temple of God: and he began to cast out those who bought and sold in the temple; and he overturned the counters of the money-brokers, and the seats of them that sold doves.

(Lamsa) And they came to Jerusalem; and Jesus entered into the temple of God, and began to cast out those who were buying and selling in the temple; and he overturned the trays of the money-changers and the stands of those who sold doves;

(KJV) And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15619 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62041-11150 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62041-11151 - - - - - - No - - -
ܠܗܝܟܠܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5180 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62041-11152 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62041-11153 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܪܝ ܘܫܰܪܺܝ 2:22359 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62041-11154 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܕܢܦܩ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ 2:13353 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62041-11155 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62041-11156 - Common Plural - - - No - - -
ܕܙܒܢܝܢ ܕ݁ܙܳܒ݂ܢܺܝܢ 2:5424 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62041-11157 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܙܒܢܝܢ ܘܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ 2:5442 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62041-11158 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܒܗܝܟܠܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5167 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62041-11159 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܦܟ ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ 2:5313 ܗܦܟ Verb turn, return, conduct 106 61 62041-111510 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܦܬܘܪܐ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ 2:17413 ܦܬܘܪܐ Noun table 470 182 62041-111511 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܥܪܦܢܐ ܕ݁ܰܡܥܰܪܦ݂ܳܢܶܐ 2:15435 ܥܪܦ Noun money changer 290 129 62041-111512 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܘܪܣܘܬܐ ܘܟ݂ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:9948 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 62041-111513 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܗܢܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ 2:5041 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62041-111514 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܡܙܒܢܝܢ ܕ݁ܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ 2:5425 ܙܒܢ Verb buy, sell 109 63 62041-111515 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܝܘܢܐ ܝܰܘܢܶܐ 2:9023 ܝܘܢܐ Noun dove 190 93 62041-111516 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.