<-- Mark 11:9 | Mark 11:11 -->

Analysis of Peshitta verse Mark 11:10

Mark 11:10 - ܘܰܒ݂ܪܺܝܟ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒ݁ܰܡܪܰܘܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) and blessed be the coming kingdom [Or, the kingdom which cometh.] of our father David: Save now, in the heights ! [Ushana bamraumee.]

(Murdock) And blessed is the advancing kingdom of our father David. Hosanna in the highest [heavens].

(Lamsa) And blessed is the kingdom of our father David, which comes; Hosanna in the highest.

(KJV) Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܪܝܟܐ ܘܰܒ݂ܪܺܝܟ݂ܳܐ 2:2460 ܒܪܟ Verb kneel, bless, bow 56 40 62041-11100 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62041-11101 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܡܠܟܘܬܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11998 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62041-11102 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܝܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܐ 2:2098 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62041-11103 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܐܒܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܢ 2:39 ܐܒ Noun father 2 13 62041-11104 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܘܝܕ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ 2:4228 ܕܘܝܕ Proper Noun David 85 53 62041-11105 - - - - - - No - - -
ܐܘܫܥܢܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ 2:338 ܐܘܫܥܢܐ Particle Hosanna 8 17 62041-11106 - - - - - - No - - -
ܒܡܪܘܡܐ ܒ݁ܰܡܪܰܘܡܶܐ 2:19684 ܪܡ Noun height 300 131 62041-11107 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.