<-- Luke 7:43 | Luke 7:45 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 7:44

Luke 7:44 - ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܥܶܠܶܬ݂ ܡܰܝܳܐ ܠܪܶܓ݂ܠܰܝ ܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܝܗ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܨܰܒ݂ܥܰܬ݂ ܘܰܒ݂ܣܰܥܪܳܗ ܫܰܘܝܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And he turned to that woman, and said to Shemun, Thou seest this woman: I entered thy house; waters for my feet thou gavest me not; but this with her tears hath bedropped my feet, and with her hair hath wiped them.

(Murdock) And he turned to the woman, and said to Simon: Seest thou this woman? I entered thy house, and thou gavest [me] no water for my feet; but she hath bathed my feet with her tears, and wiped them with her hair.

(Lamsa) And he turned to the woman, and said to Simon, Do you see this woman? I entered your house, you did not give me even water for my feet; but she has wet my feet with her tears, and wiped them with her hair.

(KJV) And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܦܢܝ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ 2:16812 ܦܢܐ Verb return, answer, give back, turn 450 175 62042-07440 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62042-07441 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-07442 - Feminine Singular - - - No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62042-07443 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-07444 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܫܡܥܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ 2:21813 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62042-07445 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܳܙܶܐ 2:25187 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-07446 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62042-07447 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62042-07448 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-07449 - Feminine Singular - - - No - - -
ܠܒܝܬܟ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ 2:2743 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62042-074410 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܥܠܬ ܥܶܠܶܬ݂ 2:15649 ܥܠ Verb enter, bring 413 162 62042-074411 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܝܐ ܡܰܝܳܐ 2:11659 ܡܝܐ Noun water 268 120 62042-074412 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܪܓܠܝ ܠܪܶܓ݂ܠܰܝ 2:19399 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62042-074413 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-074414 - - - - - - No - - -
ܝܗܒܬ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ 2:8857 ܝܗܒ Verb give 188 91 62042-074415 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-074416 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-074417 - - - - - - No - - -
ܒܕܡܥܝܗ ܒ݁ܕ݂ܶܡܥܶܝܗ 2:4769 ܕܡܥ Noun tear 94 56 62042-074418 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܪܓܠܝ ܪܶܓ݂ܠܰܝ 2:19406 ܪܓܠ Noun foot 529 201 62042-074419 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܨܒܥܬ ܨܰܒ݂ܥܰܬ݂ 2:17555 ܨܒܥ Verb dip, wash 472 183 62042-074420 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܘܒܣܥܪܗ ܘܰܒ݂ܣܰܥܪܳܗ 2:14702 ܣܥܪ Noun hair 384 154 62042-074421 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܫܘܝܬ ܫܰܘܝܰܬ݂ 2:20826 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62042-074422 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܐܢܝܢ ܐܶܢܶܝܢ 2:4991 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-074423 Third Feminine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.