<-- Luke 7:38 | Luke 7:40 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 7:39

Luke 7:39 - ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܘܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܢ ܗ݈ܺܝ ܘܡܳܐ ܛܶܒ݁ܳܗ ܕ݁ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) But when the Pharisha who had invited him saw (this), he thought within himself and said, Were this a prophet, he would know who this is and what is her report, for this woman is a sinner who toucheth him.

(Murdock) And when the Pharisee that invited him, saw it, he thought within himself, and said: If this man were a prophet, he would know who she is, and what is her reputation; for the woman that toucheth him, is a sinner.

(Lamsa) When the Pharisee who had invited him saw it, he reasoned in himself and said, If this man were a prophet, he would have known who she was and her reputation; for the woman who has touched him is a sinner.

(KJV) Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62042-07390 - - - - - - No - - -
ܚܙܐ ܚܙܳܐ 2:6673 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62042-07391 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-07392 - - - - - - No - - -
ܦܪܝܫܐ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ 2:17281 ܦܪܫ Participle Adjective Pharisee 460 179 62042-07393 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-07394 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܝܗܝ ܕ݁ܰܩܪܳܝܗ݈ܝ 2:18848 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62042-07395 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܐܬܚܫܒ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ 2:7755 ܚܫܒ Verb think, reckon, deliberate 160 82 62042-07396 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܢܦܫܗ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ 2:13446 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62042-07397 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-07398 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62042-07399 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܠܘ ܐܶܠܽܘ 2:942 ܐܠܘ Particle if 17 22 62042-073910 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ 2:12621 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62042-073911 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-073912 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62042-073913 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62042-073914 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62042-073915 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܺܝ 2:5032 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-073916 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܘܡܐ ܘܡܳܐ 2:11329 ܡܐ Pronoun what 246 113 62042-073917 - - - - - - No - - -
ܛܒܗ ܛܶܒ݁ܳܗ 2:7928 ܛܒ Noun fame, rumour, report 166 84 62042-073918 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܚܛܝܬܐ ܕ݁ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ 2:6826 ܚܛܐ Adjective sinner 138 73 62042-073919 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-073920 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 62042-073921 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-073922 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܩܪܒܬ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ 2:18963 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62042-073923 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62042-073924 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.