<-- Luke 3:15 | Luke 3:17 -->

Analysis of Peshitta verse Luke 3:16

Luke 3:16 - ܥܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܡܶܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ ܗܽܘ ܢܰܥܡܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Juchanon answered and said to them, Behold, I baptize you with waters, but there cometh after me He who is mightier than I; He, the latchet of whose sandals I am not worthy to unloose; He shall baptize you with the Spirit of Holiness and with fire:

(Murdock) John answered and said to them: Behold, I baptize you with water; but after me cometh one mightier than I, the strings of whose shoes I am not worthy to untie; he will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

(Lamsa) John answered and said to them, Behold, I baptize you with water; but one is coming after me, who is greater than I, the strings of whose shoes I am not worthy to untie; he will baptize you with the Holy Spirit and with fire;

(KJV) John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܢܐ ܥܢܳܐ 2:15985 ܥܢܐ Verb answer 419 165 62042-03160 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܘܚܢܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8953 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 62042-03161 - - - - - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62042-03162 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62042-03163 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-03164 First Common Singular - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62042-03165 - - - - - - No - - -
ܡܥܡܕ ܡܰܥܡܶܕ݂ 2:28403 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62042-03166 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-03167 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62042-03168 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܡܝܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ 2:11652 ܡܝܐ Noun water 268 120 62042-03169 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܶܐ 2:2077 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62042-031610 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62042-031611 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-031612 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܚܝܠܬܢ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ 2:7056 ܚܝܠ Adjective strong, mighty, robust, potentate 141 75 62042-031613 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܢܝ ܡܶܢܝ 2:12187 ܡܢ Particle from 281 125 62042-031614 - - - - - - No First Common Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62042-031615 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62042-031616 - - - - - - No - - -
ܫܘܐ ܫܳܘܶܐ 2:30220 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 62042-031617 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62042-031618 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܐܫܪܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ 2:22322 ܫܪܐ Verb loosen, lodge, begin, loosened, eat 596 230 62042-031619 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܪܩܐ ܥܰܪܩܶܐ 2:16268 ܥܪܩܬܐ Noun leather strap 430 168 62042-031620 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܣܢܘܗܝ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ 2:13661 ܣܐܢ Noun sandal, shoe 285 127 62042-031621 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62042-031622 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܢܥܡܕܟܘܢ ܢܰܥܡܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:15868 ܥܡܕ Verb baptized, baptize, sink 416 164 62042-031623 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
ܒܪܘܚܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ 2:9103 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 62042-031624 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܘܕܫܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ 2:18205 ܩܕܫ Noun holiness 493 190 62042-031625 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܢܘܪܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ 2:12888 ܢܘܪ Noun fire 334 139 62042-031626 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.